Skip to main content

How can we help you?

  • 31-08-2014

This publication is available in Dutch.

Is de pandgever bevoegd tot afstand van een verpande vordering nadat het pandrecht aan de schuldenaar is meegedeeld? Hoe zullen de banken in hun hoedanigheid van pandhouder hierop reageren en wat zijn de praktische gevolgen daarvan voor bedrijfsjuristen? In dit arrest (HR 14 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:415, Bb 2014/62.1, RI 2014/43) heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag in hoeverre de aan een vordering verbonden schuldeisersbevoegdheden overgaan op een beperkt gerechtigde. Aanleiding hiervoor is de vraag of een pandgever van een vordering − na mededeling van het pandrecht − bevoegd is afstand te doen van de verpande vordering, ook wanneer daarmee het pandrecht van de pandhouder tenietgaat.

Source: Nieuwsbrief Bedrijfsjuridisch berichten, Rechtsorde b.v. Publicatiedatum: 31 augustus 2014

Publication date: 31 August 2014

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.