Skip to main content

How can we help you?

  • 11-11-2014


This article was published in 'Tijdschrift voor Financieel Recht' in November 2014, p. 469-478 and is only available in Dutch.

In dit artikel wordt verkend op welke wijze rechtsbescherming wordt geboden tegen toezichts- en handhavingshandelingen onder het SSM. Daartoe worden eerst de algemene uitgangspunten besproken. Die algemene bespreking wordt vervolgens toegepast op enkele van de belangrijkste activiteiten van de toezichthouder. Het strekt te ver om de rechtsbescherming tegen alle afzonderlijke (rechts)handelingen onder het SSM te bespreken. Het algemene kader is bedoeld om conclusies over de rechtsbescherming ten aanzien van die andere handelingen te kunnen trekken. Bij de bespreking wordt duidelijk dat op veel punten niet zeker is wie op welke wijze rechtsbescherming zal bieden. Voor de praktijk is het van groot belang dat die zekerheid zo spoedig mogelijk wordt geboden door een nadere toelichting van de betrokken bestuursorganen of, als die daartoe niet bereid zijn, door een rechter.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.