Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 07-06-2007


De regels voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ("B.V.") worden vereenvoudigd en er komt een grote vrijheid van inrichting van (statuten van) de B.V.

Op 31 mei jl. is daartoe het wetsvoorstel terzake de Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht bij de Tweede Kamer ingediend. Het bv-recht wordt ingrijpend gewijzigd en komt in grote mate tegemoet aan wensen uit de praktijk. Om hiervan een indruk te geven volgt hierna een globaal overzicht van de wijzigingen waarin het wetsvoorstel voorziet.

Author(s): NautaDutilh

Source: Corporate Update

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.