Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 14-02-2008


Reactie NautaDutilh op het Concept voorstel van wet tot Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007.

NautaDutilh heeft met belangstelling kennis genomen van het Concept voorstel van wet tot Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007 (het "Concept").

Met het Concept loopt de Nederlandse regering vooruit op wetge-vingsinitiatieven in Europees verband. Dat heeft als voordeel, dat niet behoeft te worden gewacht met het aanpakken van knelpunten die door de Monitoring Commissie zijn gesignaleerd. Dat heeft als nadeel, dat Nederland in een zeker isolement dergelijke knelpunten aanpakt, hetgeen een negatieve invloed kan hebben op het vestigingsklimaat. Het "schipperen" tussen effectivi-teit en de wens om het Nederlandse corporate governance systeem in internationaal verband aantrekkelijk te houden of zelfs aantrekkelijker te maken, treedt naar onze mening hier en daar aan de oppervlakte. Anderzijds heeft de regering gemeend thans af te moeten zien van het formuleren van nationale wetgeving met betrekking tot "empty voting" en "securities lending", teneinde te voorkomen dat nationale regelgeving wordt voorbereid die conflicteert met een eventuele Europese aanpak. Dergelijke keuzes maken het Concept wat onevenwichtig.

Desondanks verwelkomt NautaDutilh het Concept. Een deel van de voorgestelde wijzigingen houdt zonder meer een verbetering in van het bestaande corporate governance systeem.

Bron: NautaDutilh

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.