Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 30-12-2009


Reactie NautaDutilh op het consultatiewetsvoorstel tot aanpassing van het enquêterecht.

NautaDutilh heeft met belangstelling kennis genomen van het conceptwetsvoorstel houdende wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête (hierna: het "Voorstel") dat op 29 oktober 2009 door de Minister van Justitie is gepubliceerd. Wij maken graag gebruik van de mogelijkheid om in het kader van de consultatieronde op de voorgenomen wijzigingen te reageren.

Wij beoordelen het Voorstel als geheel overwegend positief. De voorgestelde wijzigingen zullen bijdragen aan een beter functioneren van het enquêterecht. Tegelijkertijd plaatsen wij een aantal kritische kanttekeningen bij de wijze waarop een deel van de voorgenomen wijzigingen is uitgewerkt en vragen wij ons af in hoeverre het Voorstel niet een aantal kansen voor verdergaande aanpassingen van het enquêterecht onbenut laat.

Hieronder zetten wij onze opmerkingen bij het Voorstel nader uiteen. Daarbij is gekozen voor een thematische behandelwijze in plaats van een artikelsgewijs commentaar. Achtereenvolgens komen daarbij aan bod:

(1) het recht van enquête voor de vennootschap zelf;
(2) de verhoging van de ontvankelijkheidsdrempels bij grote vennootschappen;
(3) het toetsingskader bij de beoordeling van een verzoek tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen;
(4) de procedurele waarborgen voor partijen in de onderzoeksfase; en
(5) de schadeloosstelling voor de kosten van verweer in het kader van aansprakelijkstellingen van door de Ondernemingskamer aangewezen onderzoekers en functionarissen.

Tot slot wijden wij nog een enkel woord aan de in het Voorstel afgewezen mogelijkheid om ook aan de ondernemingsraad het recht van enquête toe te kennen.

Auteurs: Paul Olden; Erik Hammerstein; Geert Raaijmakers; Paul Storm; Bastiaan Assink; Frans Overkleeft en Roderik van Hees

Bron: NautaDutilh

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.