Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 01-06-2010


In het kader van de meldingsplicht worden aandelen en stemrechten van een dochtermaatschappij toegerekend aan haar moeder, omdat deze doorgaans kan bepalen hoe de dochter haar stemrecht moet uitoefenen. De meldingsregeling kent een geclausuleerde uitzondering op deze toerekening voor beheerders van beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders, de zogenaamde disaggregation-regel. Deze uitzondering moet, onder gelijke voorwaarden, ook voor het verplicht bod worden ingevoerd.


Dit artikel is gepubliceerd in Ondernemingsrecht 2010, p. 217-225, Kluwer.

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.