Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 03-01-2012

De Awb kent eigen fatale termijnen, de overbekende zes weken termijn voor bezwaar en beroep, maar ook grijzere gebieden, zoals de 'redelijke' termijn voor het beslissen op een aanvraag (die dan weer maximaal acht weken mag bedragen).


Specifiek voor de beroepsprocedure kan nog worden gedacht aan bijvoorbeeld de termijn van vier weken voor het indienen van een verweerschrift door het bestuursorgaan en de termijn van tien dagen vóór de zitting voor het indienen van nadere stukken.

Specifiek voor de bestuursrechtelijke (hoger)beroepscolleges - zoals het CBb in telecomprocedures - is in een afzonderlijke procesregeling de termijn van vier weken na uitnodiging neergelegd voor het indienen van zienswijzen door derdebelanghebbenden.

De hier besproken uitspraak gaat over de termijn die een bestuursorgaan kan stellen voor het aanvullen van de gronden van bezwaar, waarbij ook een ander vaker voorkomend fenomeen duidelijk wordt geïllustreerd: een bestuursorgaan dat de zaken alleen maar moeilijker maakt door onduidelijk (in casu zelfs tegenstrijdig) te communiceren over de aanvullende termijn.

De auteurs geven - aan de hand van onder meer eigen ervaringen - enige praktische tips voor het omgaan met verschillende termijnen in het bestuursrecht. Daarbij zullen verschillende termijnen kort worden uitgelicht, waarbij het leerstuk van de aanvulling van de gronden in bezwaar extra aandacht krijgt.

De nadruk in de genoemde jurisprudentie ligt waar mogelijk bij uitspraken in het economische bestuursrecht; uitspraken van de rechtbank Rotterdam en het CBb worden dus relatief vaak genoemd. 

Bron: NautaDutilh

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.