Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 06-02-2012

Gemeentebesturen hebben sinds 1 januari 2010 een wettelijke zorgplicht voor de bekostiging van de lokaal aangewezen publieke media-instelling. Over de invulling van deze zorgplicht en de grenzen aan de uitvoering bestaat onduidelijkheid. Wat is bijvoorbeeld de status van het bedrag van € 1,30 per woonruimte? Mag het gemeentebestuur voorwaarden verbinden aan de bekostiging, en zo ja, welke?


In het afgelopen jaar hebben enkele rechtbanken uitspraak gedaan over de lokale zorgplicht, waarmee meer helderheid is verschaft over het onderwerp. In deze bijdrage wordt het leerstuk van de lokale zorgplicht geschetst en worden de rechtbankuitspraken tegen het licht gehouden.

Bron: Mediaforum 2012/2

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.