Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 01-03-2013

Op 1 januari 2013 is de Wijzigingswet financiële markten 2013 (hierna: Wijzigingswet) en de Regeling eed of belofte financiële sector (hierna: de Ministeriële Regeling) in werking getreden.[1] Daarmee is onder andere de zogenoemde Bankierseed – een moreel-ethische verklaring die 'bankiers' moet brengen tot ethisch gedrag – ingevoerd.[2]


Vooralsnog dient de Bankierseed alleen te worden afgelegd door personen die kwalificeren als beleidsbepaler of medebeleidsbepaler van een financiële onderneming[3] (hierna: (mede)beleidsbepalers).

Voor wat betreft overige personen werkzaam in de financiële wereld (hierna: overige personen) heeft de Minister van Financiën (hierna: de Minister) in een brief van 27 november 2012 aangekondigd dat hij dit voorjaar zijn beleidsvoornemen met betrekking tot de concrete (nadere) invulling van de Bankierseed en de sanctionering daarvan bekend zal maken.[4]

Over de Bankierseed is reeds uitvoerig geschreven.[5] Dit artikel schetst een overzicht van het pad dat de Bankierseed heeft afgelegd (par. 2), maar gaat vooral in op de vraag of de invoering van de Bankierseed een goed idee is (geweest). Is de Bankierseed inderdaad dé oplossing voor problemen die de financiële sector de afgelopen jaren in hun greep hebben gehad, is het symboolpolitiek of ligt het genuanceerder? Nu wetgeving moet voldoen aan bepaalde wetgevingseisen bespreken wij in par. 3 de (voorgestelde) Bankierseed aan de hand van een aantal beginselen van behoorlijke wetgeving. Daarna gaan wij specifiek in op één aspect van het beginsel van de handhaafbaarheid van de (voorgestelde) Bankierseed; de voor- en nadelen van de (potentiële) sancties/gevolgen van het niet afleggen of niet naleven van de Bankierseed (par. 4).

Bron: Tijdschrift voor Financieel recht, maart 2013

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.