Skip to main content

How can we help you?

In deze hectische tijd kan het een uitdaging zijn om de actuele rechtspraak bij te houden. Daarom organiseert ons cassatieteam online jurisprudentiebesprekingen. De nadruk ligt op recente uitspraken van de Hoge Raad, het Hof van Justitie en de Ondernemingskamer. De rechtsgebieden die wij primair willen bestrijken zijn het algemeen deel van het vermogensrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en het Unierechtelijke (internationaal) privaatrecht.

Op donderdag 22 oktober vindt de zesde online jurisprudentiebespreking plaats van 10.00 tot 11.00 uur.

Freerk Vermeulen bespreekt HvJ EU 16 juli 2020, C-224/19 en C-259/19, ECLI:EU:C:2020:578 over de toelaatbaarheid van nationale verjaringstermijnen in de context van de Richtlijn oneerlijke bedingen (93/13/EEG). Verder besteedt hij aandacht aan HR 9 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1603 over de aanvang van de korte verjaringstermijn van artikel 3:310 lid 1 BW bij een rechtsvordering tot schadevergoeding wegens ondeugdelijk belastingadvies.

Robert van Galen behandelt HR 25 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1510 over de stelplicht en bewijslast van het vereiste van causaal verband bij overheidsaansprakelijkheid voor onrechtmatige besluiten. Daarnaast bespreekt hij HR 2 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1538 over overheidsaansprakelijkheid wegens een beweerdelijke schending van het Unierecht (i.h.b. artikel 12 lid 2 van de richtlijn inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming) in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor meer informatie kun jij contact opnemen met Fleur Tresfon.
 

 

 

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.