Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

 • Laatst bijgewerkt: 26-03-2020

In deze lastige tijd wordt van bestuurders en commissarissen een proactieve houding verwacht. Vanuit een Nederlands corporate governance perspectief zouden raden van bestuur en RvC's van Nederlandse ondernemingen onder meer de volgende acties kunnen overwegen:

 • Waarborgen veiligheid en gezondheid van medewerkers en andere relevante stakeholders.
 • Proactief en periodiek beoordelen van impact van corona op de onderneming, vanuit zowel korte- als langetermijnperspectief, rekening houdend met verschillende scenario's voor verdere ontwikkeling van de crisis. Aandacht voor mogelijke aanpassingen in de strategie.
 • Uitvoeren van adequate risicoanalyses, waarborgen van goede monitoring en eventueel updaten van risicobeheersings- en controlesystemen.
 • Opstellen van een continuïteitsplan bij uitval van key personnel. Checken statutaire belet- en ontstentenisregeling.
 • Uitvoeren van tests/simulaties en eventueel updaten van draaiboeken en bedrijfsrampenplannen.
 • Evalueren van winstuitkerings- en aandeleninkoopbeleid, kapitaalallocatie en algemene liquiditeit. Het nemen van risicobeperkende maatregelen zoals het beschermen van kapitaal en financiering van de onderneming. Bijvoorbeeld door schrappen van dividend, stock dividend in plaats van cash dividend, of het doen van een beroep op steunmaatregelen van de overheid (zoals de verruimde regeling Garantie Ondernemersfinanciering). Zie meer onder het topic State Aid: How can governments help?
 • Waarborgen van adequate digitale communicatiemiddelen omwille van continuïteit van de bedrijfsvoering.
 • Regelmatig overleggen met en advies vragen aan relevante externe toezichthouders en overheidsinstanties.
 • Aandeelhouders en andere stakeholders, zoals werknemers, OR, financiers, afnemers en leveranciers op de hoogte houden van ondernemingsactiviteiten, impact op strategie en mogelijke andere belangrijke ontwikkelingen.
 • Overleg met relevante stakeholders over impact en maatregelen.
 • Beoordelen van mogelijke nieuwe zakelijke kansen die zijn ontstaan door de crisis.
 • Evalueren van beloningsregelingen, waaronder optie- en aandelenregelingen, en beoordelen of aanpassingen nodig zijn bv. vanwege onvoorziene financiële cash behoeften van werknemers. 
 • Waarborgen dat notulen van bestuurs- en commissarissenvergaderingen zorgvuldig bijgehouden blijven, ook met het oog op eventuele toekomstige claims.
 • Indien nodig, bijwerken van financiële guidance (inclusief het mogelijk afgeven van een winstwaarschuwing) en disclosures in financiële verslaggeving, prospectussen en andere vanuit de vennootschap openbaar gemaakte documenten (bijvoorbeeld op het punt van risicofactoren).
 • Overleg met de accountant over het waarborgen van een going concern status.
 • Toezien op tijdige publicatie van de jaarrekening, ook indien deze niet is vastgesteld.
 • Voor N.V.'s: als aannemelijk is dat het eigen vermogen zal dalen tot of onder de helft van het aandelenkapitaal, dient een BAVA bijeengeroepen te worden ter bespreking van eventuele maatregelen.

Openbaarmaking van informatie in het kader van mogelijke voorwetenschap 

Op grond van de Verordening marktmisbruik (MAR) dient voorwetenschap onverwijld openbaar te worden gemaakt door beursvennootschappen met een notering in Europa. In het kader van de mogelijke impact van COVID-19 kunnen onder meer afwijkingen van eerder openbaar gemaakte verwachtingen of doelstellingen (de zogeheten 'guidance') en significante afwijkingen van eerdere prognoses, algemeen aanvaarde marktverwachtingen of ratings worden aangemerkt als voorwetenschap. 

Iedere beursvennootschap is gehouden om onderzoek te doen naar het effect van COVID-19 op de prognose of de algemeen aanvaarde marktverwachting die eerder openbaar is gemaakt. Wanneer er sprake is van een afwijking, ontstaat op basis van de MAR een publicatieplicht. In de markt zien we dat vennootschappen ook zonder duidelijkheid over de exacte impact ervoor kiezen om een statement naar buiten te brengen dat ze de situatie en het effect nauwlettend in de gaten houden. De AFM heeft ook aangegeven de openbaarmakingen van beursvennootschappen nauwlettend te volgen.

 

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.