Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Laatst bijgewerkt: 26-03-2020

Crisismanagement

Het Coronavirus kan leiden tot tekorten in de productiefactoren van bijzondere aard waarop soms geanticipeerd kan worden. Te denken valt aan:

  • Grondstoffen en halffabrikaten: het is van belang de aanvoer zo goed mogelijk zeker te stellen. Enerzijds kan het nuttig zijn grotere voorraden aan te houden dan gebruikelijk, anderzijds kan gedacht worden aan alternatieve aanvoerkanalen
  • Ingekochte diensten: Ook dient bezien te worden hoe de continuering van noodzakelijke diensten zo goed mogelijk zeker gesteld kan worden.
  • Personeel: Er dient rekening mee te worden gehouden dat als gevolg van substantiële uitval van personeel haperingen in het proces ontstaan. Dat kan reden zijn om cruciale functies te verdubbelen, maar misschien meer nog om erop toe te zien dat personeelsleden voldoende zijn ingewerkt in elkaars functies om die in noodgevallen over te kunnen nemen.
  • Management: Bedrijven met een enigszins complex proces doen er verstandig aan een functionaris aan te wijzen die de mogelijke problemen die de corona-uitbraak kan veroorzaken in kaart te brengen zodat daar tijdig op geanticipeerd kan worden.

Financiële problemen

De uitbraak van het coronavirus kan natuurlijk leiden tot omzetdaling met het gevolg dat de onderneming in financiële problemen raakt. In veel gevallen zal het verstandig zijn tijdig contact op te nemen met de bank. Macro-economisch gezien hebben de banken er natuurlijk belang bij lucht te geven aan ondernemingen die door het coronavirus in moeilijkheden zijn gekomen, zeker als die ondernemingen overigens goed functioneren. Van de banken mag dus een zekere mate van coulance verwacht worden en daarom zal het vaak verstandig zijn tijdig in overleg te treden.Indien er een groter bestand aan crediteuren is die tijdelijk niet betaald zullen kunnen worden, kan het verstandig zijn te proberen met hen tot een akkoord te komen. Een buitengerechtelijk akkoord waarin crediteuren tegen hun zin gedwongen worden hun vorderingen op te schorten zal slechts in zeer uitzonderlijke gevallen door de rechter worden gehonoreerd.De gedachte is dat zo’n akkoord dan maar moet worden aangeboden in surseance of faillissement, maar zoals hieronder besproken wordt zijn deze procedures niet erg geschikt voor deze situatie. Mogelijk kan ook een kapitaalinjectie of overname door een sterke partij overwogen worden

Insolventieprocedures

Er zijn twee insolventieprocedures: surseance van betaling en faillissement. De surseance leidt erallereerst toe dat betalingsverplichtingen worden opgeschort. Afgezien van een korte afkoelingsperiode geldt dat echter niet voor preferente schulden (loon en belastingen) en voor door zekerheid gedekte schulden. Daarom is de surseance zelden effectief. Het faillissement kan gebruikt worden voor een doorstart of om tot liquidatie te komen. Doorgaans leidt een faillissement echter tot veel kapitaalvernietiging en het zal daarom slechts zelden een geschikt instrument zijn om een coronavirusprobleem op te lossen. Het is te veel een botte bijl.

Kansen

Een coronauitbraak kan er ook toe leiden dat kansen ontstaan om andere bedrijven over te nemen. Indien daarvoor de middelen aanwezig zijn, kan het daarom nuttig zijn de markt goed te monitoren en zich een beeld te vormen van de herstelmogelijkheden van ondernemingen die overgenomen zou kunnen worden en waarmee synergie bereikt kan worden. In dat verband kan overigens wel degelijk gedacht worden aan een overname via een faillissement.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.