Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

 • Laatst bijgewerkt: 27-05-2020

Op 31 maart 2020 is de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid ("NOW") bekend gemaakt. De NOW is erop gericht om werkgevers die een acute en aanmerkelijke omzetdaling ondervinden een subsidie te verstrekken om de loonkosten gedeeltelijk te dekken.  

Reikwijdte

 • De NOW is door de overheid in het leven geroepen om werkgevers te steunen die worden geconfronteerd met een acute en aanmerkelijke omzetdaling (d.w.z. meer dan 20%).
 • Deze steun wordt verstrekt in de vorm van een subsidie die de loonkosten gedeeltelijk dekt; de hoogte van de subsidie is evenredig aan de omzetdaling. 
 • Het doel van de NOW is werkgevers in staat te stellen werknemers in dienst te houden en hen medeverantwoordelijk te maken voor het behoud van werkgelegenheid in Nederland.
 • De subsidie is beschikbaar voor alle werkgevers. Voor werkgevers die reeds een aanvraag voor Werktijdverkorting hebben ingediend vóór invoering van de NOW waarop nog niet is beslist, geldt dat deze aanvraag automatisch zal worden beschouwd als een aanvraag voor subsidie op grond van de NOW.

Voorwaarden voor toekenning

 • De werkgever moet een omzetdaling verwachten van ten minste 20%, gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 juli 2020 (d.w.z. een periode van drie maanden die begint op 1 maart 2020, 1 april 2020 of 1 mei 2020).
 • Het moet ‘voldoende aannemelijk’ zijn dat de omzetdaling ten minste 20% zal bedragen. Het oorzakelijk verband tussen deze omzetdaling en de coronacrisis wordt aangenomen en hoeft niet te worden aangetoond.
 • De aanvraag moet voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in de NOW regeling (het rekeningnummer moet corresponderen met het loonheffingennummer, er moet looninformatie beschikbaar zijn in de polisadministratie van het UWV, enz.). 
 • De werkgever committeert zich geen werknemers te ontslaan (d.w.z. geen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen bij het UWV) in de periode van 18 maart 2020 tot en met het einde van de periode waarover de subsidie is toegekend. Indien de werkgever toch een ontslagvergunning indient, dan wordt de loonsom waarover subsidie wordt berekend verminderd met de loonkosten van de desbetreffende werknemer(s), vermeerderd met een boete van 50%.
 • Indien een werkgever meerdere loonheffingennummers heeft, moet voor elk loonheffingennummer een afzonderlijke aanvraag worden ingediend. De omzetdaling en de periode van de subsidie blijven voor elke aanvraag hetzelfde.

Administratieve verplichtingen 

 • De subsidie mag (uitsluitend) worden gebruikt voor het betalen van de loonkosten.
 • De werkgever heeft een inspanningsverplichting om de loonsom op hetzelfde niveau te houden en de lonen van de werknemers te blijven betalen. Dit geldt ook voor werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst en voor oproepkrachten. Een neerwaartse bijstelling van de loonsom leidt tot een neerwaartse bijstelling van de subsidie.
 • De werkgever is verplicht de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, of bij ontbreken daarvan de werknemers, te informeren over het feit dat de subsidie is toegekend. Er is geen voorafgaande adviesprocedure vereist.
 • De loonaangiften moeten worden ingediend op de wettelijk voorgeschreven momenten.
 • De werkgever moet de autoriteiten onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer duidelijk is dat niet langer aan de toekenningscriteria wordt voldaan. De werkgever moet een controleerbare administratie voeren aan de hand waarvan alle informatie die voor het toekennen van de subsidie van belang is, kan worden geverifieerd.
 • Tot vijf jaar na toekenning van de subsidie moet de werkgever de autoriteiten inzage geven in zijn administratie. 
 • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de subsidie is verstrekt, moet de werkgever een definitieve opgave van de omzetdaling overleggen, onderbouwd met een accountantsverklaring (een drempelwaarde waaronder een accountantsverklaring niet is vereist, moet nog worden vastgesteld) en een verklaring waarin wordt bevestigd dat aan de in de overheidsregeling genoemde verplichtingen is voldaan.

Berekening van de omzetdaling

De omzetdaling wordt vastgesteld door het verschil tussen de referentie-omzet en de omzet in de periode waarvoor de subsidie is gevraagd, te delen door de referentie-omzet. De uitkomst wordt uitgedrukt als een percentage en naar boven afgerond.

 • De referentie-omzet is gelijk aan de omzet over het kalenderjaar 2019, gedeeld door vier (voor werkgevers die niet het hele kalenderjaar actief zijn geweest, is er een afwijkende berekeningswijze).
 • De omzet wordt vastgesteld per rechtspersoon, tenzij de rechtspersoon onderdeel is van een groep. In dat geval is de omzetdaling van de gehele groep bepalend. 
 • Verkregen subsidies of andere financiering uit publieke middelen worden ook als omzet gezien.

Op 22 april 2020 heeft de minister bekend gemaakt dat de NOW wordt aangepast met betrekking tot de toepassing voor concerns. Als de omzetdaling op groepsniveau minder dan 20% is, maar op niveau (een) van de werkmaatschappij(en) 20% of meer, dan kan de werkmaatschappij subsidie aanvragen. Aan deze aanvraag worden de nodige voorwaarden verbonden, waaronder het door de groep niet mogen uitkeren van bonussen of dividend over 2020 en het niet mogen inkopen van eigen aandelen. De verwachting is dat deze aanpassing in de laatste week van april in werking zal treden. 

Berekening van de loonsom en subsidie

De hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van de formule A x B x 3 x 1,3 x 0,9:

 • A staat voor het percentage van de omzetdaling zoals hiervoor omschreven.
 • B staat voor de totale loonsom voor de werknemers voor wie de werkgever in januari 2020 (of november 2019) het loon heeft betaald, met een maximum van EUR 9.538 per werknemer. In een aantal situaties worden er minderingen aangebracht op de totale loonsom (bijv. indien ontslagvergunningen zijn aangevraagd).
 • Het getal 3 betekent dat de subsidie wordt toegekend voor drie maanden, terwijl de factor B is gebaseerd op een periode van één maand.
 • Het getal 1,3 is een forfaitaire vermenigvuldigingsfactor die de loonsom corrigeert voor de aanvullende kosten van de werkgever (zoals vakantiegeld, pensioen en premies voor werknemersverzekeringen).
 • Het getal 0,9 betekent dat 90% van de loonkosten – naar evenredigheid van het percentage omzetdaling – door de overheid wordt vergoed. 

Aanvraag / procedure

De aanvraag moet worden ingediend door middel van een online formulier dat zal worden gepubliceerd op de website van het UWV (www.uwv.nl). In de regeling staat dat aanvragen kunnen worden gediend vanaf 14 april 2020, of indien mogelijk eerder, tot 31 mei 2020. Het streven is dat al vanaf 6 april 2020 aanvragen kunnen worden ingediend. 

Aanvragen worden ingediend per loonheffingennummer en moeten onder ander de volgende informatie bevatten:

 • of de werkgever na 31 augustus 2019 een aanvraag voor Werktijdverkorting heeft ingediend;  zo ja, dan krijgt de werkgever vier weken om de gevraagde informatie te verstrekken; 
 • het verwachte percentage omzetdaling;
 • de aaneengesloten periode van drie maanden binnen de periode van 1 maart 2020 tot 31 juli 2020 waarin de daling wordt verwacht;
 • het loonheffingennummer;
 • het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt.

Het UWV besluit binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. De werkgever ontvangt een voorschot van 80% van de subsidie; dit voorschot wordt betaald in drie termijnen. 

In de praktijk wordt ernaar gestreefd de eerste termijn van het voorschot binnen twee tot vier weken na ontvangst van de complete aanvraag te betalen. 

Beoordeling achteraf 

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de subsidie is toegekend, moet de werkgever een aanvraag indienen voor de definitieve vaststelling van de subsidie. Deze aanvraag moet eveneens worden ingediend door middel van een online formulier dat beschikbaar komt op de website van het UWV (www.uwv.nl). 

Bij het indienen van deze aanvraag moet de werkgever onder andere het volgende overleggen:

 • een definitieve opgave van de omzetdaling, onderbouwd met documentatie en informatie waaruit de omzetdaling blijkt;
 • een accountantsverklaring (een drempelwaarde waaronder een accountantsverklaring niet is vereist, moet nog worden vastgesteld); en 
 • een verklaring waarin wordt bevestigd dat aan de in de overheidsregeling genoemde verplichtingen is voldaan.

De definitieve subsidie wordt vastgesteld binnen 22 weken na ontvangst van deze aanvraag. Het voorschot van 80% wordt verrekend met het definitieve bedrag.

De subsidie kan, geheel of gedeeltelijk, worden ingetrokken of teruggevorderd indien wordt vastgesteld dat:

 • de subsidie ten onrechte is toegekend; 
 • een te hoge subsidie is toegekend (wat het geval kan zijn als de daadwerkelijke loonsom lager is uitgevallen door personeelsverloop; bijvoorbeeld het niet verlengen van contracten voor bepaalde tijd);
 • niet is voldaan aan de vereisten zoals vastgelegd in de overheidsregeling; of
 • de werkgever – door zijn handelen of nalaten tijdens of na de periode waarover de subsidie is toegekend – geacht wordt niet te hebben voldaan aan het doel van de NOW.

Op de hoogte blijven van onze publicaties op het gebied van de juridische gevolgen rondom COVID-19? Meld je dan hier aan. We sturen je dan eens in de week een overzicht met nieuwe artikelen op de website.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.