Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

 • Laatst bijgewerkt: 25-06-2020

De eerste versie van de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid ("NOW") werd op 31 maart 2020 afgekondigd en loopt tot en met 31 mei 2020. De NOW is erop gericht om werkgevers die een acute en aanmerkelijke omzetdaling ondervinden een subsidie te verstrekken om de loonkosten gedeeltelijk te dekken. In de NOW werd de mogelijkheid opengehouden dat bij een verlenging van het steunpakket nadere voorwaarden aan de regeling zouden worden toegevoegd. Per brief van 20 mei 2020 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorwaarden van de tweede tranche van het steunpakket (''NOW 2.0'') De nadere uitwerking van NOW 2.0 is neergelegd in een regeling van 22 juni 2020. 

Klik hier voor het overzicht van de verschillen tussen NOW en NOW 2.0.

Reikwijdte

 • De NOW is verlengd om werkgevers te blijven steunen die worden geconfronteerd met een acute en aanmerkelijke omzetdaling (d.w.z. meer dan 20%).
 • Deze steun wordt verstrekt in de vorm van een subsidie die de loonkosten over de periode juni tot en met september 2020 gedeeltelijk dekt; de hoogte van de subsidie is evenredig aan de omzetdaling. 
 • Het doel van de NOW 2.0 is werkgevers in staat te stellen werknemers in dienst te houden en hen medeverantwoordelijk te maken voor het behoud van werkgelegenheid in Nederland.
 • De subsidie is beschikbaar voor alle werkgevers, zowel werkgevers die voor het eerst een beroep doen op de subsidieregeling als voor werkgevers die voor het eerste tijdvak (maart tot en met mei 2020) reeds een aanvraag hebben gedaan.

Voorwaarden voor toekenning

 • De systematiek van de NOW 2.0 blijft gelijk. De werkgever moet een omzetdaling verwachten van ten minste 20%, gedurende een aaneengesloten periode van vier kalendermaanden, ditmaal beginnend op 1 juni 2020, 1 juli 2020 of 1 augustus 2020. Voor werkgevers die opnieuw een beroep doen op de NOW geldt dat de omzetperiode in het kader van de NOW 2.0 moet aansluiten op de omzetperiode die in het eerste tijdvak is gekozen.
 • Een aanvraag voor subsidie onder NOW 2.0 kan vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 worden ingediend. Ter voorkoming van overlap in het aanvraag- en vaststellingsproces, kan de definitieve vaststelling van de eerste subsidieperiode worden aangevraagd vanaf 7 september 2020. De vaststelling van de tweede subsidieperiode kan vanaf 15 november worden aangevraagd.
 • De aanvraag moet voldoen aan de criteria die worden vastgelegd in de NOW 2.0 regeling. 
 • De werkgever verplicht zich geen werknemers te ontslaan (d.w.z. een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen bij het UWV), maar de boete ingeval een werkgever (minder dan 20) werknemers ontslaat komt te vervallen. Meer specifiek wordt de definitieve subsidie onder de NOW 2.0 niet met 150% van de loonsom van de werknemer gecorrigeerd, maar met 100%. Daarbij gaat het om ontslagaanvragen in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. Wel wordt alsnog een boete opgelegd van 5% van de totale subsidie als een werkgever ten minste 20 werknemers ontslaat zonder voorafgaand overleg met de vakbonden.  

Verplichtingen 

 • De werkgever heeft een inspanningsverplichting om de loonsom op hetzelfde niveau te houden en de lonen van de werknemers te blijven betalen. 
 • De werkgever heeft een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen, bijvoorbeeld door vrijvallende tijd en middelen te verschaffen, bijvoorbeeld via een O&O-fonds. Daarnaast werkt het kabinet aan een flankerend crisispakket NL leert door met een beoogde inwerkingtreding in jul 2020.
 • Werkgevers committeren zich om over het jaar 2020 tot en met de (aandeelhouders)vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021: geen bonussen (winstdelingen of anderszins) uit te keren aan bestuur en directie; geen dividend uit te keren en geen eigen aandelen in te kopen (behalve voor zover het gaat om bonussen, dividend of aandelen over 2019). Deze verplichting geldt alleen voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is (bedrijven die een voorschot ontvangen (hebben) van ten minste EUR 100.000, dan wel een definitieve subsidie van ten minste EUR 125.000). 
 • De werkgever is verplicht de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, of bij ontbreken daarvan de werknemers, te informeren over het feit dat de subsidie is toegekend. Er is geen voorafgaande adviesprocedure vereist.

Berekening van de omzetdaling

De omzetdaling wordt vastgesteld door het verschil tussen de referentie-omzet en de omzet in de periode waarvoor de subsidie is gevraagd, te delen door de referentie-omzet. De uitkomst wordt uitgedrukt als een percentage en naar boven afgerond.

 • De referentie-omzet is gelijk aan de omzet over het kalenderjaar 2019, gedeeld door drie (voor werkgevers die niet het hele kalenderjaar actief zijn geweest, is er een afwijkende berekeningswijze).
 • De omzet wordt vastgesteld per rechtspersoon, tenzij de rechtspersoon onderdeel is van een groep. In dat geval is de omzetdaling van de gehele groep bepalend. 
 • Verkregen subsidies of andere financiering uit publieke middelen worden ook als omzet gezien.

Knelpunten

De NOW is meermaals aangepast naar aanleiding van signalen dat in de praktijk knelpunten werden ervaren. Twee belangrijke voorbeelden daarvan betreffen (i) de toepassing in concernsituaties en (ii) seizoensarbeid. Beide zijn ook opgenomen in de NOW 2.0.

 1. De NOW is per 4 mei 2020 aangepast met betrekking tot de toepassing voor concerns. Als de omzetdaling op groepsniveau minder dan 20% is, maar op niveau (een) van de werkmaatschappij(en) 20% of meer, dan kan de werkmaatschappij subsidie aanvragen. Aan deze aanvraag worden de nodige voorwaarden verbonden, waaronder het door de groep niet mogen uitkeren van bonussen of dividend over 2020 en het niet mogen inkopen van eigen aandelen. 
 2. Om bedrijven die te maken hebben met een seizoenspiek tegemoet te komen, is een aantal maatregelen genomen. Indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari, wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte, waarbij de loonsommen van april en mei worden gemaximeerd op de loonsom van maart. Daarnaast is in de NOW 2.0 de referentiemaand voor de loonsom verschoven van januari naar maart 2020. 

Berekening van de loonsom en subsidie

De hoogte van de subsidie onder de NOW 2.0 wordt berekend op basis van de formule A x B x 4 x 1,4 x 0,9:

 • A staat voor het percentage van de omzetdaling zoals hiervoor omschreven.
 • B staat voor de totale loonsom voor de werknemers voor wie de werkgever in maart 2020 het loon heeft betaald (met een maximum van EUR 9.538 per werknemer). In een aantal situaties worden er minderingen aangebracht op de totale loonsom (bijv. indien ontslagvergunningen zijn aangevraagd).
 • Het getal 4 betekent dat de subsidie wordt toegekend voor vier maanden, terwijl de factor B is gebaseerd op een periode van één maand.
 • Het getal 1,4 – was 1,3 onder de eerste versie NOW – is een forfaitaire vermenigvuldigingsfactor die de loonsom corrigeert voor de aanvullende kosten van de werkgever (zoals vakantiegeld, pensioen en premies voor werknemersverzekeringen).
 • Het getal 0,9 betekent dat 90% van de loonkosten – naar evenredigheid van het percentage omzetdaling – door de overheid wordt vergoed. 

Aanvraag / procedure

De aanvraag moet worden ingediend door middel van een online formulier op de website van het UWV en moeten onder andere de volgende informatie bevatten:

 • het verwachte percentage omzetdaling;
 • de aaneengesloten periode van vier maanden binnen de periode van 1 juni tot 30 november 2020 waarin de daling wordt verwacht;
 • het loonheffingennummer;
 • het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt.

Het UWV besluit binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. De werkgever ontvangt een voorschot van 80% van de subsidie; dit voorschot wordt betaald in twee termijnen. In de praktijk van de NOW hebben we gezien dat het voorschot stukken sneller, soms binnen een week na de aanvraag, wordt verstrekt. 

Beoordeling achteraf 

Binnen 24 weken na 15 november – of binnen 24 weken na afloop van de subsidietermijn indien deze doorloopt tot na 15 november - moet de werkgever een aanvraag indienen voor de definitieve vaststelling van de subsidie, waarbij de werkgever onder andere het volgende zal moeten overleggen:

 • een definitieve opgave van de omzetdaling, onderbouwd met documentatie en informatie waaruit de omzetdaling blijkt;
 • een accountantsverklaring (tenzij het ontvangen voorschot lager was dan EUR 100.000 en het definitieve bedrag lager is dan EUR 125.000); en 
 • een verklaring waarin wordt bevestigd dat aan de in de overheidsregeling genoemde verplichtingen is voldaan.

De definitieve subsidie wordt vervolgens vastgesteld na ontvangst van deze aanvraag. Het voorschot van 80% wordt verrekend met het definitieve bedrag.

De subsidie kan, geheel of gedeeltelijk, worden ingetrokken of teruggevorderd indien wordt vastgesteld dat:

 • de subsidie ten onrechte is toegekend; 
 • een te hoge subsidie is toegekend (wat het geval kan zijn als de daadwerkelijke loonsom lager is uitgevallen door personeelsverloop; bijvoorbeeld het niet verlengen van contracten voor bepaalde tijd);
 • niet is voldaan aan de vereisten zoals vastgelegd in de overheidsregeling; of
 • de werkgever – door zijn handelen of nalaten tijdens of na de periode waarover de subsidie is toegekend – geacht wordt niet te hebben voldaan aan het doel van de NOW.

Op de hoogte blijven van onze publicaties op het gebied van de juridische gevolgen rondom COVID-19? Meld je dan hier aan. We sturen je dan eens in de week een overzicht met nieuwe artikelen op de website.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.