Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Ons doel is klanten te ondersteunen bij het realiseren van hun operationele, financiële en strategische doelstellingen door de naleving van wet- en regelgeving te waarborgen en een cultuur te bevorderen waarin ethisch handelen en integriteit centraal staan.

Compliance is inmiddels tot een essentiële factor uitgegroeid, niet alleen in de financiële sector, maar ook in het bedrijfsleven als geheel. Compliance kan gedefinieerd worden als het in acht nemen van alle wet- en regelgeving die relevant is voor een onderneming, met inbegrip van, maar niet beperkt tot corporate governance, belangenconflicten, handelen met voorkennis, corruptiebestrijding en fraude, witwassen van geld, gegevensbescherming en privacy, cybersecurity, licenties en vergunningen, mededinging, 'gezondheid, veiligheid en milieu (GVM)' en mensenrechten.

Steeds meer bedrijven stellen compliance-programma's vast om in een zo vroeg mogelijk stadium potentiële compliance-risico's in kaart te brengen, te voorkomen, te beperken en op te lossen.

Die compliance-risico's verschillen per onderneming en zijn afhankelijk van de activiteiten van die bedrijven, de sector en het geografisch gebied waarin zij actief zijn e.d. Een compliance-programma moet dan ook specifiek afgestemd zijn op het bedrijfsprofiel van een onderneming.

Compliance

Compliance heeft zowel betrekking op preventie als op herstelacties. Preventie omvat maatregelen en procedures om te voorkomen dat compliance-kwesties tot concrete problemen uitgroeien. De herstelacties bestaan uit de stappen die genomen moeten worden om eventuele compliance-problemen aan te pakken en op te lossen. NautaDutilh beschikt op beide gebieden over ruime ervaring:

1. Preventie: het compliance-programma als instrument om risico's in kaart te brengen, te voorkomen en te beperken 

Het belangrijkste doel van een compliance-programma is het in kaart brengen, voorkomen en beperken van risico's. Het is dan ook belangrijk dat ervoor gezorgd wordt dat alle medewerkers op alle niveaus zich bewust zijn van het belang van compliance en dat er adequate interne maatregelen en procedures worden gehanteerd.

Dankzij onze uitgebreide kennis van compliance kunnen wij u niet alleen ondersteunen bij het evalueren van de compliance-risico's die u loopt, maar kunnen wij u ook op maat gemaakte oplossingen aanbieden, met inbegrip van:

•    due diligence-onderzoeken, audits en monitoring;
•    gedragscodes, beleidsmaatregelen, kennisgevingen, vragenlijsten, contractuele bepalingen e.d.; en
•    bedrijfsspecifieke compliance-cursussen.
Wij hebben ervaring op het gebied van:
•    het opstellen van gedragscodes van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen;
•    het adviseren van ondernemingen/aandeelhouders/directeuren/managers bij mogelijke problemen op het gebied van belangenverstrengelingen;
•    het ondersteunen van financiële instellingen bij het herzien van hun corporate governance-programma;
•    het ondersteunen van financiële instellingen bij openbaarmakings- en compliance-kwesties verband houdende met het witwassen van geld en met het Ken-uw-Klant-beginsel (KYC rules);
•    het uitvoeren van 'gap analyses' met betrekking tot de compliance op het gebied van de gegevensbescherming;
•    het adviseren van cliënten over de wijze waarop zij met 'dawn raids' moeten omgaan en het geven van adequate trainingen en richtsnoeren over de bijbehorende managementstrategie;
•    het adviseren van cliënten over klokkenluidersprocedures.;

2. Herstelacties: corrigerende maatregelen bij tekortkomingen in het compliance-programma
 
Het doel van een compliance-programma is uiteraard dat voorkomen wordt dat er zich compliance-kwesties voordoen, maar geen enkel programma is perfect. Het is dan ook belangrijk dat er adequate herstelmaatregelen genomen kunnen worden om compliance-problemen op te lossen en hun negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast moet er adequate ondersteuning beschikbaar zijn bij eventuele (juridische) procedures voor rechtbanken of bestuurlijke instanties.

Ons compliance-team kan u van dienst zijn bij interne onderzoeken, corrigerende maatregelen en bij het aanpassen van bestaande beleidsmaatregelen en procedures. Ook kan het team u bijstaan bij civielrechtelijke, strafrechtelijke of bestuursrechtelijke procedures.

Onze ervaring omvat:

•    het adviseren van zeer vermogende families in verband met spraakmakende zaken op het gebied van belastingfraude en sociale zekerheidsfraude en bij de totstandbrenging van een schikking met de autoriteiten om hun vermogen voor de toekomstige generaties zeker te stellen, een en ander uiteraard volledig in overeenstemming met de ethische en juridische normen en waarden;
•    het ondersteunen van bedrijven bij rechtszaken met betrekking tot belastingfraude en het misbruik van bedrijfsmiddelen;
•    het ondersteunen van uiteenlopende cliënten, waaronder een toonaangevende IT-leverancier, bij procedures voor de Autoriteit Persoonsgegevens als gevolg van klachten van betrokkenen;
•    het adviseren van cliënten over het beantwoorden van vragen van belastingautoriteiten en sociale zekerheidsinstanties, het verstrekken van adviezen tijdens schikkingsonderhandelingen of het verlenen van juridische bijstand in rechtszaken;
•    het ondersteunen van cliënten bij inbreuken op (persoons)gegevens/datalekken en bij het rapporteren daarvan aan de relevante instanties;
•    het uitvoeren van interne onderzoeken naar organisatiecriminaliteit;
•    het ondersteunen van beursgenoteerde ondernemingen bij het imagobeheer en het geven van adviezen over de interne en externe communicatie na gevallen van organisatiecriminaliteit of fraude door topmanagers; wij hebben daarnaast ervaring in het adviseren over regelgevingsprocedures en het implementeren van maatregelen om fraude te bestrijden;
•    het ondersteunen van een toonaangevende agrifood-onderneming over zaken op het gebied van het mededingingsrecht..  

Aanverwante praktijkgebieden:

•    Internal investigations
•    Fraude & Organisatiecriminaliteit
 

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.