Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Real Estate
  • 20-03-2017

De Hoge Raad heeft verschillende belangrijke arresten gewezen over het tarief  voor de overdrachtsbelasting bij woningen en over BTW bij verhuur van garageboxen. Op deze arresten wordt hierna ingegaan.

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting bij woningen

De overdrachtsbelasting kent voor de verkrijging van woningen een verlaagd tarief van 2%  en voor de overige gevallen een algemeen tarief van 6%. Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad ("HR") vier arresten gewezen waarin het toepasselijk tarief van de overdrachtsbelasting centraal stond. In drie van de vier zaken heeft de HR de conclusie van Advocaat-Generaal ("A-G") Wattel overgenomen waardoor het verlaagde tarief van 2% voor woningen van toepassing werd verklaard. De HR is van mening dat voor de toets of een onroerende zaak als woning kwalificeert de oorspronkelijke bouwkundige aard van het object beslissend is.

Het begrip woning is niet nader gedefinieerd in de overdrachtsbelasting, hetgeen in de praktijk veelal tot discussies tussen een belastinginspecteur en een belastingplichtige leidt. Om te bepalen of een onroerende zaak kwalificeert als woning dient volgens de HR allereerst gekeken te worden naar (i) de oorspronkelijk bouwkundige aard (een objectief criterium) van de onroerende zaak en (ii) of de onroerende zaak bestemd is voor bewoning. Het feitelijk gebruik van de onroerende zaak is hierbij niet beslissend evenals de feitelijke gebruiksduur. Volgens de HR is vervolgens van belang of er nadien bouwkundig is ingegrepen in de onroerende zaak en met welk bouwkundig doel en objectief effect dit heeft plaatsgevonden. De aard en de functie van de onroerende zaak dienen hierbij te zijn gewijzigd. Pas bij resterende twijfel dient te worden gekeken naar de publiekrechtelijke bestemming van de zaak.

Zoals gezegd is het begrip woning niet gedefinieerd in de overdrachtsbelastingwetgeving. Door de vier uitspraken van de HR lijkt steeds meer duidelijkheid te komen over het begrip woning. Het blijft echter van belang de feiten en omstandigheden voor de levering zorgvuldig te analyseren.

Verhuur garagebox niet als vrijgestelde multifunctionele ruimte aan te merken

De verhuur van parkeerruimte van voertuigen is uitgezonderd van de btw-vrijstelling voor de verhuur van onroerende zaken en in beginsel van rechtswege belast met 21% btw-tarief. Op 10 februari 2017 heeft de HR geoordeeld over de vraag of de verhuur van garageboxen zou kwalificeren als multifunctionele ruimte en derhalve onder de btw-vrijstelling zou vallen. De HR heeft beslist dat de verhuur van garageboxen niet is vrijgesteld van de heffing van btw, aangezien garageboxen naar hun aard bestemd zijn om te worden gebruikt als parkeerruimte voor een voertuig. De aard van de verhuurde ruimte is derhalve bepalend voor de kwalificatie als parkeerruimte voor voertuigen dan wel als multifunctionele ruimte. Het feitelijke gebruik van de garagebox kan niet als onderscheidend criterium dienen om te bepalen wat het karakter van een dergelijke ruimte is. Voor de HR is niet gebleken dat garageboxen over voorzieningen beschikken die deze in het bijzonder geschikt maken voor andere doeleinden dan het parkeren van een voertuig.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.