Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Public law
  • 28-06-2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een overzichtsuitspraak gedaan over de zogenoemde ladder voor duurzame verstedelijking. De uitspraak bevat de hoofdlijnen van de rechtspraak van de Afdeling over de eisen waaraan een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning afwijken van een bestemmingsplan, dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, moet voldoen.

Sinds de inwerkingtreding van de ladder op 1 juli 2014 wordt in de meeste ruimtelijke procedures een beroep gedaan op strijdigheid met de ladder voor duurzame verstedelijking. De ladder voor duurzame verstedelijking is in de kern gericht op zorgvuldig ruimtegebruik en behelst het doorlopen van een aantal stappen waarbij aan de hand van objectieve gegevens moet worden gemotiveerd dat behoefte is aan de nieuwe stedelijke ontwikkeling. In de toelichting van een bestemmingsplan moet daarom worden beschreven dat (a) de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte; (b) indien blijkt dat sprake is van een actuele regionale behoefte, moet ook worden beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en (c) indien uit de beschrijving, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld.

In de uitspraak van 28 juni 2017 heeft de Afdeling de belangrijkste uitspraken van afgelopen jaren aangaande de ladder op een rij gezet, bijvoorbeeld over de uitleg van belangrijke begrippen als 'stedelijke ontwikkeling', 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' en 'bestaand stedelijk gebied', maar ook over de rechterlijke toetsing van de behoefte en de toepassing van het relativiteitsvereiste in dit verband. Voor de praktijk biedt de uitspraak een goed handvat bij toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking.

Van belang is overigens dat per 1 juli 2017 de ladder wordt herzien en deze nieuwe ladder nu al toepasbaar is in lopende zaken. Lees in dit verband ook ons eerdere blogbericht hierover. Een belangrijk deel van de rechtspraak die sinds 2014 is gevormd blijft ook na 1 juli 2017 nog relevant. Kortom, het aangereikte handvat blijft ook dan nog van belang voor de praktijk.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.