Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 08-07-2016


Op 22 maart 2016 is de Omgevingswet aangenomen door de Eerste Kamer. De Omgevingswet is verder uitgewerkt in een viertal Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's). Het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving komen in de plaats van zo'n zestig bestaande besluiten.

Besluit activiteiten leefomgeving
Het Besluit activiteiten leefomgeving bevat de rechtstreeks werkende regels die het Rijk stelt aan activiteiten van burgers, bedrijven of overheden in de fysieke leefomgeving. Het gaat onder meer om activiteiten die het milieu belasten, activiteiten rondom wegen en waterstaatwerken en activiteiten die betrekking hebben op cultureel erfgoed. Het besluit beschrijft welke regels gelden, welke ruimte er is om af te wijken van de regels en wanneer een vergunning nodig is. Lees verder

Besluit kwaliteit leefomgeving
Het Besluit kwaliteit leefomgeving is gericht tot het bevoegd gezag. Dit ontwerpbesluit bevat de inhoudelijke normen voor gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk, die zijn gesteld met het oog op het realiseren van de nationale doelstellingen en het voldoen aan internationale verplichtingen. Het gaat dan om instructieregels, omgevingswaarden, beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen en regels over monitoring en gegevensbeheer. Lees verder 

Omgevingsbesluit
Het Omgevingsbesluit richt zich tot burgers, bedrijven en overheden. Het geeft in aanvulling op de Omgevingswet onder meer aan welke procedures moeten worden doorlopen en wie het bevoegde gezag is voor vergunningverlening. Ook de regels voor milieueffectrapportage, kostenverhaal en financiële zekerheidsstelling zijn in dit ontwerpbesluit opgenomen. Lees verder

Besluit bouwwerken leefomgeving
Het Besluit bouwwerken leefomgeving stelt algemene rijksregels voor activiteiten als het in stand houden, bouwen en slopen van bouwwerken. Deze regels zijn in de praktijk met name van belang voor burgers en bedrijven. Lees verder

Internetconsultatie
In oktober 2015 zijn de vier AMvB's ter preconsultatie aan een aantal partijen voorgelegd. Zo'n zeven maanden later zijn alle opmerkingen verwerkt en zijn de AMvB's gepubliceerd ter internetconsultatie. De consultatie vindt plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de AMvB's en de nota van toelichting. De reactie kan worden ingediend tot en met 16 september 2016.

Wat is er ten opzichte van de preconsultatie veranderd? NautaDutilh vergeleek de preconsultatiebesluiten met de consultatiebesluiten om eenvoudig de verschillen inzichtelijk te maken (zie bijlagen in rechterkolom onder "downloads").

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.