Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Real Estate
  • 28-09-2018

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is het belang van een schriftelijk akkoord van de verhuurder bij contractsoverneming onderstreept.

Het feitencomplex was als volgt. In 1995 komt er een huurovereenkomst tot stand, waarbij de vennoten van een vennootschap onder firma (vof) een bedrijfsruimte huren. Enkele jaren later wordt de onderneming van de vof ingebracht in  een B.V. en een van de vennoten wordt directeur van die B.V.  De B.V. betaalt de huur aan de verhuurder en gebruikt ook het gehuurde. Weer jaren later gaat de B.V. failliet en ontstaat er een geschil over de huurachterstanden. Bij wie moet verhuurder deze innen? De (oorspronkelijke) huurder meent dat verhuurder niet bij hem moet aankloppen en stelt dat sprake is van contractsovername door de B.V..

Naar het oordeel van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is echter van contractsovername door de B.V. geen sprake en zal de oorspronkelijke huurder moeten betalen. 

Wat is een contactsoverneming

Met een contractsoverneming kan één van de contactspartijen bij een overeenkomst (hier de huurovereenkomst) haar rechtsverhouding ten opzichte van de wederpartij (hier de verhuurder) aan een derde over dragen.

Door middel van contractsoverneming gaan alle rechten en verplichtingen over op de derde.

De wet schrijft voor dat een akte moet worden opgemaakt tussen de partij die haar rechtsverhouding overdraagt (hier de oorspronkelijke huurder) en de partij die de rechtsverhouding krijgt (de BV). Ter bescherming van de wederpartij (de verhuurder) die nu opeens een nieuwe contractant te dulden heeft, schrijft de wet daarnaast voor dat die partij haar medewerking moet verlenen. Deze medewerking kan in elke vorm worden verleend.

In deze casus kunnen de vennoten de medewerking van de verhuurder niet aantonen. Op de huurfacturen ontbrak de aanduiding B.V. of vof en de naam van de vof en de bv waren nagenoeg gelijk. Ook kwam de directeur van de BV, tevens vennoot van de vof, de huur ook nog wel eens persoonlijk brengen bij de verhuurder. Er was ruimte om te oordelen dat verhuurder geen kennis droeg van het gebruik door de B.V. en niet impliciet medewerking aan de contractsoverneming had verleend.

Zou de huurbetaling duidelijk door een ander zijn verricht en het pand feitelijk zichtbaar door een ander zijn gebruikt, dan was de uitkomst wellicht anders geweest. 

Om te voorkomen dat de medewerking van de derden moet worden 'ingelezen' in de feiten en omstandigheden van het geval, geniet het de voorkeur de contractsoverneming, die toch al in een schriftelijke overeenkomst moet worden opgenomen, te laten mede-ondertekenen door alle betrokken partijen. Better safe than sorry.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.