Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Public law
  • 18-08-2017

De Hoge Raad heeft vorige maand beslist dat het gerechtshof  een Brzo-inrichting op onjuiste gronden heeft vrijgesproken van het niet-voldoen aan de zorgplicht van art. 5 Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) '99 (uitspraak).

Die zorgplicht houdt in dat een Brzo-bedrijf alle noodzakelijke maatregelen moet treffen om zware ongevallen te voorkomen. Het gerechtshof had in zijn uitspraak gesteld dat bepalend is of het specifieke incident waar de zaak over ging had kunnen uitgroeien tot een zwaar ongeval. Nu dit niet bleek uit het dossier werd de Brzo-instelling vrijgesproken van het schenden van de zorgplicht uit art. 5 Brzo '99. En dat is, zo oordeelt Hoge Raad nu, niet juist.

In de zaak ging het om een chemiebedrijf in Terneuzen waar tijdens het mengen van stoffen per ongeluk een reactie plaatsvond. Het mangat deksel faalde en de gemengde stof kwam vrij. De inrichting had geen adequaat veiligheidsbeheerssysteem en er waren bijvoorbeeld ook geen procedures of werkinstructies aanwezig op de werkplek.

De Hoge Raad geeft aan dat het niet relevant is of een specifiek incident kan uitgroeien tot een zwaar ongeval, maar of alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming van zulke ongevallen zijn genomen. Dit uitgangspunt zou ook blijken uit de systematiek van de Brzo-regelgeving. Wanneer een inrichting over gevaarlijke stoffen boven een bepaalde drempelhoeveelheid beschikt, moet de inrichting beleid voeren dat gericht is op het voorkomen van  zware ongevallen. Een andere uitleg zou er immers toe kunnen leiden dat niet-nakoming van de zorgplicht alleen strafbaar is bij (bijna) incidenten. Het verzuim om alle maatregelen te treffen die een zwaar ongeval kunnen voorkomen kan dus op zich strafbaar zijn, ongeacht of zich een (bijna) ongeval voordoet. Dit niet voldoen aan de zorgplicht door een inrichting zou bijvoorbeeld bij een Brzo-audit door een toezichthouder geconstateerd kunnen worden. 

Deze uitspraak van de Hoge Raad benadrukt eens te meer dat het van groot belang is dat ook binnen uw Brzo-bedrijf alle procedures goed op orde zijn. Dit zijn namelijk relevante factoren om te bepalen of u aan de zorgplicht van de Brzo-regelgeving voldoet. Worstelt u met de vraag of uw procedures compliant zijn of heeft u advies nodig omtrent de Brzo regelgeving? Wij helpen u graag!

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.