Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Real Estate
  • 24-05-2017

Het Ministerie van Financiën heeft op 18 mei 2017 online een concept voorstel gepubliceerd om de btw-herziening per 1 januari 2018 uit te breiden naar zogenoemde 'kostbare diensten'.

De voorgestelde wijziging heeft een grote impact omdat investeringen langer dienen te worden gevolgd. De uitbreiding van de herzieningsregeling zal tot extra administratieve verplichtingen leiden.

Voor investeringsgoederen kennen de Nederlandse btw-regels een herzieningsregeling: roerende zaken worden gedurende vijf jaar gevolgd en onroerende zaken tien jaar. Voor kostbare diensten geldt momenteel geen btw-herzieningsregeling. Op basis van het concept voorstel zal de btw-herzieningsregeling ook gaan gelden voor (investerings)diensten die een ondernemer inkoopt en voor een langere periode binnen zijn onderneming zal gebruiken. Het gaat daarbij om kostbare diensten waarop de ondernemer voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting afschrijft, zoals ver-bouwingen, intellectuele eigendomsrechten, en de aanschaf van software.

De btw-aftrek ten aanzien van kostbare diensten is momenteel na één boekjaar definitief, maar indien voorgestelde regeling in werking treedt worden ondernemers verplicht om ook bij kostbare diensten de oorspronkelijke btw-aftrek te blijven volgen. Hierdoor ontstaan er dus meer situaties waarop de btw-herzieningsregeling van toepassing is en worden ondernemers geconfronteerd met extra admini-stratieve lasten.

Gevolgen voor de vastgoedpraktijk
De impact van het concept voorstel is vooral groot voor transacties met verhuurd vastgoed. Wanneer verhuurd vastgoed wordt overgedragen treedt koper in de plaats van verkoper en heeft koper de verplichting om jaarlijks na te gaan of de btw - die verkoper in aftrek heeft gebracht - dient te worden terug betaald. Wanneer er een verbouwing heeft plaatsgevonden en deze kostbare diensten binnen de herzieningstermijn niet meer voor btw belaste doeleinden worden gebruikt zal de oorspronkelijke btw-aftrek gecorrigeerd moeten worden. De wijziging van btw-belaste verhuur naar btw-vrijgestelde verhuur van een verbouwd pand leidt na inwerkingtreding van voorgestelde wijziging dus tot een jaarlijkse terugbetalingsverplichting van btw op de verbouwingskosten. Andersom kan er ook een aanvullend recht op teruggaaf ontstaan bij wijziging van btw vrijgestelde verhuur naar btw belaste verhuur.

Volgens het Ministerie van Financiën is het doel van de voorgestelde regeling om onevenwichtigheid tussen de btw-aftrek op investeringsgoederen enerzijds, en investeringsdiensten anderzijds weg te nemen. Of er een overgangsregeling zal komen is niet duidelijk. Betrokkenen krijgen tot en met 15 juni 2017 de gelegenheid om op het concept voorstel te reageren.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.