Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 12-07-2016


This publication is only available in Dutch.

De Tweede Kamer der Staten Generaal heeft inmiddels de vier wetsvoorstellen tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Algemene wet bestuursrecht en andere wetten in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht aangenomen. Het betreft hier Kamerstukken 34 059 (KEI I: betreffende – voor zover het gaat om het burgerlijk procesrecht – de procedure in eerste aanleg), 34 138 (KEI II: hoger beroep en in cassatie), 34 212 (KEI III: invoeringswet), en 34 237 (KEI IV: aanpassing rijkswetten). Thans is de behandeling in de Eerste Kamer gaande en ligt het in de lijn der verwachting dat het wetgevingsproces nog voor het zomerreces zal zijn afgerond. De daadwerkelijke inwerkingtreding van de nieuwe regeling zal naar verwachting in de loop van 2017 plaatsvinden. In dit verband valt te wijzen op art. V (KEI I), art. III (KEI II) resp. art. CX (KEI-III), waarin – in vrijwel gelijke bewoordingen – wordt bepaald dat de bepalingen van de nieuwe wetten in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan, voor verschillende vorderingen en verzoeken en voor de verschillende gerechten verschillend kan worden vastgesteld.

Source: Magna Charta Special Volvo Ocean Race, Academie voor de Rechtspraktijk, juli 2016.

You can read the full article here

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.