Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 5 Things to know
  • 09-06-2023

Sinds 1 juni 2023 zijn nieuwe verplichtingen van kracht door de invoering van de Wet veiligheidstoetsing investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo). Deze wet vloeit voort uit de Europese FDI Screening Regulation. Op ten onrechte niet melden staan hoge boetes: 900.000 euro of 10% van de jaaromzet: afhankelijk van welk bedrag hoger is. Schending van de meldingsplicht kan ook leiden tot opschorting van verworven aandeelhoudersrechten zoals stemrecht en toegang tot informatie. In deze blog bespreken we vijf dingen waar je voortaan rekening mee dient te houden.

1. Voor bepaalde investeringen en overnames geldt een meldingsplicht
Er geldt een meldingsplicht voor transacties die tot doel hebben om zeggenschap te verkrijgen over aanbieders van vitale infrastructuur, bedrijven die actief zijn in sensitieve technologie of beheerders van bedrijfscampussen in Nederland. Aanbieders van vitale infrastructuur zijn onder andere aanbieders van warmtetransport, kernenergie, luchttransport en grondafhandeling van vliegtuigen (Schiphol), havengebied (Rotterdam), bankwezen, infrastructuur voor de financiële markten, gaswinning en gasopslag. Bij sensitieve technologieën gaat het met name om dual-use en militaire goederen. 

Een voorgenomen overname moet worden gemeld bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI). Na de melding wordt bekeken of de transactie een risico voor de nationale veiligheid vormt. Het begrip nationale veiligheid wordt in de wet Vifo ruim geïnterpreteerd. Het onderzoek richt zich primair op de overnemende entiteit en de partijen die hier zeggenschap over hebben (zoals de Ultimate Beneficial Owner).

2. Let op: lagere drempels bij significante invloed
Als een doelvennootschap actief is op het gebied van zeer sensitieve technologie in Nederland, moeten investeerders die een significante invloed verwerven of hun positie in de doelvennootschap vergroten, een dergelijke transactie melden. De term 'zeer sensitieve technologie' is nader gedefinieerd in het Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie en omvat specifiek aangewezen technologieën: kwantum-, fotonica- en semiconductortechnolige- en high assurance-producten.

Signficante invloed kan al aanwezig zijn als 10% van de stemrechten wordt verworven, of als een bestaande positie wordt verhoogd tot respectievelijk 20% en 25% of als vergelijkbare invloed op een andere manier wordt verworven. Significante invloed kan ook aanwezig zijn als een derde het recht krijgt op een bindende nominatie, benoeming en/of ontslag van een of meer leden van bestuursleden.

3. De Wet Vifo is van toepassing ongeacht de nationaliteit van de investeerder
De nationaliteit van de verwerver is irrelevant voor de toepassing van de Wet Vifo en de verplichtingen onder deze wet. Zelfs als de verwerver een Nederlands bedrijf is (of een andere EU-verwerver), kunnen de indieningsverplichtingen van toepassing zijn.

4. Een meldingsplichtige transactie is onderworpen aan een standstill-verplichting
Als een melding moet worden gedaan, kan de transactie niet worden uitgevoerd voordat goedkeuring is verkregen. De beoordeling van de kennisgeving kan uit twee fasen bestaan: eerst een screeningfase en vervolgens, indien nodig, een herzieningsfase. Als het BTI concludeert dat de investering een risico vormt voor de nationale veiligheid, kan het BTI de partijen bij de transactie opdracht geven om corrigerende maatregelen te aanvaarden, of in extreme gevallen de transactie verbieden.

5. De wet heeft (beperkte) terugwerkende kracht
Tussen 8 september 2020 en 1 juni 2023 gerealiseerde transacties kunnen met terugwerkende kracht onder de meldingsplicht vallen tot 1 februari 2024 (acht maanden na de inwerkingtreding van de wet). Als het BTI een herziening van een gerealiseerde transactie nodig acht, worden de bij die transactie betrokken partijen verzocht om een (retroactieve) kennisgeving in te dienen. Overnames in sommige sectoren vallen niet onder deze terugwerkende kracht van de Vifo-wet (bijvoorbeeld beheerders van bedrijfscampussen).

Vragen?
Vraag je je af of een transactie mogelijk onder de Wet Vifo valt? Of wil je bespreken wat de gevolgen van deze nieuwe wetgeving voor je transactie of bedrijf zijn? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.
 

 

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.