Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

 • Corporate law
 • 07-07-2023

In het kader van het Actieplan kapitaalmarktenunie 2020 (CMU 2020 action plan) is op 7 december 2022 een wetgevingspakket gepubliceerd ter verbetering van de kapitaalmarkten. Hierin zijn drie onderdelen opgenomen. Naast het aantrekkelijker en veerkrachtiger maken van de EU-clearingdiensten en de harmonisatie van insolventieregels in de EU, is tevens de 'Listing Act' voorgesteld. De Listing Act heeft als doel om de toegang tot de kapitaalmarkten te verbeteren en het noteringsproces en de vereisten na notering te vereenvoudigen en optimaliseren.

Doel van de Listing Act
De Listing Act geldt voor ondernemingen van iedere omvang, met name voor het mkb. Het voorstel streeft ernaar de administratieve lasten tijdens en na de beursnotering te verlichten. Hierbij wordt gestreefd naar een voldoende mate van transparantie, bescherming van de beleggers en handhaving van marktintegriteit. 

De Listing Act heeft onder meer concreet als doel: 

 • Het eenvoudiger en goedkoper te maken van het opstellen van een prospectus zodat bedrijven makkelijker en goedkoper een beursnotering kunnen krijgen.
 • Het scheppen van meer duidelijkheid over wat voorwetenschap is, waardoor duidelijker wordt welke informatie openbaar moet worden gemaakt en wanneer publicatie kan worden uitgesteld.
 • Het mogelijk maken van aandelen met meervoudig stemrecht, omdat momenteel sommige EU-ondernemingen bij de beursnotering niet de gewenste mate van zeggenschap kunnen behouden wegens de beperking van het stemrecht in sommige lidstaten.

Voorgestelde wijzigingen
De Listing Act bestaat uit drie wetgevingsvoorstellen: 

 1. Een wijzigingsverordening tot wijziging van de Prospectusverordening, de Verordening marktmisbruik ("MAR") en de Verordening markten voor financiële instrumenten ("MiFIR").
 2. Een wijzigingsrichtlijn tot wijziging van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID II") en tot intrekking van de noteringsrichtlijn.
 3. Een nieuwe richtlijn inzake de aandelenstructuur met meervoudig stemrecht.

Belangrijkste voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de Prospectusverordening:

 • De prospectusvrijstelling op secundaire emissies wordt verhoogd tot 40% en wordt beschikbaar voor aanbiedingen aan het publiek.
 • De introductie van het EU-vervolgprospectus dat het (binnenkort aflopende) EU-herstelprospectus vervangt, het nieuwe EU-groei-emissiedocument dat het huidige EU-groeiprospectus vervangt voor secundaire emissies, en de bijbehorende samenvattingen.
 • De minimale aanbiedingsperiode in het geval van beursintroducties wordt verkort van zes naar drie werkdagen.
 • Het schrappen van de verplichting voor uitgevende instellingen om de risicofactoren te rangschikken op basis van materialiteit,
 • Verdere harmonisatie van het formaat en de structuur van prospectussen (taal, volgorde, paginalimiet).

Belangrijkste voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de MAR:

 • Nadere specificatie van de voorwaarden voor het uitstel van de openbaarmaking van voorwetenschap.
 • Grotere flexibiliteit bij het openbaar maken van voorwetenschap met betrekking tot de tussenstappen van een langdurig proces.
 • Vereenvoudiging van de insider lijsten met alleen de personen die regelmatig toegang hebben tot voorwetenschap (permanente insiders).
 • Verhoging van de meldingsdrempel en bijbehorende informatieverstrekking met betrekking tot transacties van personen met leidinggevende verantwoordelijkheid (de PDMRs) van EUR 5.000,- naar 20.000,-.

Belangrijkste voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de MiFID II
In het kader van MiFID II en aanverwante wetgeving zijn eerder 'ontbundelingsregels' geïntroduceerd, waarbij activiteiten op het gebied van onderzoek op beleggingsgebied werden losgekoppeld van activiteiten op het gebied van bankieren voor beleggingen. De wijzigingsverordening stelt voor de drempel voor de marktkapitalisatie van een onderneming te verhogen van EUR 1 miljard tot 10 miljard, waaronder deze ontbundelingsregels niet van toepassing zijn.

Belangrijkste voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de richtlijn meervoudig stemrecht:

 • Ondernemingen die voor het eerst om een notering op een mkb-groeimarkt in een of meer lidstaten verzoeken, krijgen het recht om een aandelenstructuur met meervoudig stemrecht in te voeren.
 • Ondernemingen die een aandelenstructuur met meervoudig stemrecht hebben ingevoerd, moeten onder meer informatie openbaren over de structuur van het aandelenkapitaal, de kenmerken van de aandelen met meervoudig stemrecht en de aanwezigheid van andere mechanismen ter vergroting van zeggenschap in de onderneming.

Vervolgstappen
De Europese Raad heeft in april en juni 2023 haar onderhandelingstandpunt vastgesteld voor de wetgevingsinitiatieven hetgeen het startschot vormt voor de onderhandelingen met het Europees Parlement en de Europese Commissie over een definitieve versie van de teksten. Dat betekent dat de inhoud nog kan wijzigen. Ook is een mogelijke inwerkingtredingsdatum nog niet te voorspellen. Wel is bekend dat de Raad erop aandringt de wetgevingsvoorstellen af te ronden vóór het einde van de huidige wetgevingscyclus (juni 2024). Wij actualiseren dit blog zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.