Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 06-05-2020

Freerk Vermeulen, partner bij de afdeling Litigation & Arbitration, hoofd van de cassatiepraktijk en 'lead counsel’ van het Urgenda-team van NautaDutilh, werd onlangs geïnterviewd over klimaatrechtszaken zowel door de International Bar Association (IBA) als door The Lawyer, het belangrijkste vakblad voor juristen in het Verenigd Koninkrijk. 

Daarbij ging hij in op de uitspraak van de Hoge Raad in de Urgenda-zaak, waarin Höcker en NautaDutilh optraden namens de milieuorganisatie Urgenda. Het arrest van 20 december 2019 schiep een historisch precedent omdat geoordeeld werd dat de Nederlandse overheid op grond van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens de plicht heeft om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. 

In het IBA-interview Climate litigation: European rulings set legal precedents for government accountability” merkt Freerk op dat zowel het Hof als de Hoge Raad erkennen dat de overheid overtuigend moet kunnen aantonen dat haar beleid in lijn is en blijft met het Akkoord van Parijs.

In het gesprek met The Lawyer wijst Freerk op het centrale punt van het Urgenda-arrest, namelijk dat de overheid een zorgplicht heeft tegenover haar huidige en toekomstige burgers. Hij voegt daaraan toe dat de Hoge Raad zich zeer goed bewust was van de noviteit om een arrest in een klimaatprocedure te baseren op de mensenrechten. Wat deze zaak volgens hem een internationale dimensie geeft, zijn de in het EVRM verankerde normen voor samenwerking. De Hoge Raad oordeelde op deze grond dat de Nederlandse Staat weliswaar verantwoordelijk is voor slechts 0,5% van de wereldwijde CO²-uitstoot, maar alsnog actie dient te ondernemen naar evenredigheid van haar bijdrage aan dit wereldwijde probleem. “In het verleden liepen veel klimaatprocedures juist stuk op dit soort causale argumenten. De Hoge Raad heeft de overheid dus zeer principieel te kennen gegeven dat zij maatregelen moet treffen conform haar bijdrage aan dit wereldwijde verschijnsel.”

Gezien de toenemende aandacht voor klimaatverandering voorziet Freerk dat als overheden de komende jaren geen krachtige maatregelen treffen, het juridische vizier al snel zal worden verlegd naar CEO's en bedrijfsbesturen. Ook financiële instellingen, banken en verzekeraars kunnen dan het doelwit zijn. En organisaties zoals centrale banken zullen steeds vaker een robuust klimaatbeleid verlangen, wat aanleiding kan zijn voor nog meer rechtszaken. 

Volgens Freerk moet de beoordeling van potentiële risico's in verband met klimaatverandering boven aan de bestuursagenda blijven staan. “Bedrijven hebben op dit moment hun handen vol aan de coronacrisis, dus dit kan een enorme uitdaging zijn, maar tegelijk ook kansen bieden om voorop te lopen en een krachtig en duurzaam bedrijfsmodel te ontwikkelen. Cliënten kunnen altijd bij ons terecht om over deze uitdagingen en kansen van gedachten te wisselen."

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.