Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate law
  • 07-07-2023

Op 1 september 2023 treedt de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (36 267) in werking. Deze wet zorgt voor implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2121, ook wel de mobiliteitsrichtlijn genoemd. De wet geeft nieuwe procedurele regels voor grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen en wijzigt de procedurele regels voor grensoverschrijdende fusies, hier gezamenlijk ‘grensoverschrijdende verrichtingen’ genoemd. Er wordt onder meer een fraudetoets geïntroduceerd en het biedt meer waarborgen voor aandeelhouders, schuldeisers en werknemers. Het voorziet tevens in een overgangsregeling voor reeds lopende trajecten van een grensoverschrijdende verrichting.

Scope
De wet is alleen van toepassing op kapitaalvennootschappen, denk daarbij in Nederland aan de bv en nv. Daarnaast moet iedere betrokken kapitaalvennootschap zijn opgericht naar het recht van een andere lidstaat van de EU of de Europese Economische Ruimte. Overigens zijn alleen grensoverschrijdende splitsingen naar ter gelegenheid van de splitsing opgerichte verkrijgende vennootschappen volgens de wet toegestaan, dus een grensoverschrijdende splitsing naar een bestaande vennootschap is niet mogelijk.

Nieuwe procedurele regels
De procedurele regels betreffen de drie fases van iedere grensoverschrijdende verrichting: de voorbereidende fase (1), de besluitvormende fase (2) en de uitvoerende fase (3). De nieuwe regels van de wet zijn grotendeels in lijn met de huidige BW-bepalingen voor binnenlandse fusies en splitsingen, maar zowel aandeelhouders als de ondernemingsraad (of bij afwezigheid daarvan werknemers) krijgen meer én eerder informatie in fase 1. Nieuw is dat de notaris voorafgaand aan de uitvoerende fase een fraudetoets doet. Die houdt in dat, wanneer de notaris vaststelt dat een grensoverschrijdende verrichting wordt gebruikt voor, kort gezegd, onrechtmatige of andere frauduleuze doeleinden, de notaris het zogeheten pre-fusie attest niet afgeeft en de grensoverschrijdende verrichting niet toestaat. Ook nieuw is dat aandeelhouders het recht hebben om in fase 2, na het besluit over de grensoverschrijdende verrichting, de in het voorstel opgenomen schadeloosstelling aan te vechten als zij deze niet redelijk vinden.

Op dit moment kent Nederland nog geen wettelijke regeling voor grensoverschrijdende omzetting en splitsing, wel voor de grensoverschrijdende fusie. In de praktijk vinden met name grensoverschrijdende omzettingen overigens al wel plaats, op basis van rechtspraak van het Hof van Justitie EU. Grensoverschrijdende splitsingen komen vooralsnog nauwelijks voor in Nederland.

Vervolgstappen
De wet treedt op 1 september 2023 in werking. Met betrekking tot het overgangsrecht is van belang dat grensoverschrijdende verrichtingen vanuit of naar Nederland die reeds zijn gestart vóór het moment van inwerkingtreding, worden vormgegeven conform de bestaande procedures. We actualiseren dit blog zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

In hetzelfde inwerkingtredingsbesluit wordt overigens ook geregeld dat een bepaling uit de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen over de belet- en ontstentenisregeling voor commissarissen van de nv op 1 januari 2024 in werking zal treden. Zie voor meer informatie onze eerdere nieuwsbrief hierover.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.