Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Public law
  • 21-08-2017

De juridische begrippen "emissies in het milieu" en "informatie over emissies in het milieu" moeten voortaan ruimer worden uitgelegd dan gebruikelijk was. Na de arresten Bayer CropScience en Commissie/ACC van het Hof van Justitie in Luxemburg te hebben afgewacht, gaf de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State milieuorganisatie Greenpeace deze week gelijk in een langlopende strijd met de provincie Groningen. Het geschil ging over de Wet openbaarheid van bestuur. Uitkomst: onder emissiegegevens dient niet alleen te worden verstaan gegevens die betrekking hebben op de uitstoot zelf, maar ook gegevens die a) betrekking hebben op de effecten van die uitstoot op het milieu en b) "gegevens die het publiek in staat stellen te controleren of beoordeling van de daadwerkelijke of voorzienbare emissies […] juist is". Hiermee is de reikwijdte van de begrippen flink opgerekt.

Emissiegegevens

Informatie over emissies in het milieu heeft in Europese wet- en regelgeving een bijzondere positie en moet indien mogelijk openbaar zijn. Dat heeft zijn grondslag in het Europese Verdrag van Aarhus. Greenpeace probeert al sinds 2011 met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) toegang tot alle ruim 1.700 documenten te krijgen die betrekking hebben op de destijds verleende vergunning voor de bouw van twee kolencentrales in de Eemshaven. Hiermee probeert Greenpeace te kunnen aantonen dat de provincie zich bij de vergunningverlening niet neutraal genoeg heeft opgesteld en teveel oog voor de energiebedrijven heeft gehad. Nadat het Europese Hof zich eind november 2016 over het begrip emissiegegeven boog, concludeert de Afdeling nu - in navolging van dat oordeel - dat het provinciebestuur het begrip emissiegegeven te beperkt heeft uitgelegd. Hoewel die uitleg in lijn was met de eerdere jurisprudentie van diezelfde Afdeling. De Afdeling gaat in die zin 'om', en volgt de hogere rechter, zijnde het Europese Hof. Daarmee staan in een achttal documenten die de provincie achterhield inderdaad toch emissiegegevens.

Nog niet finaal

Toch betekent deze constatering niet automatisch dat deze gegevens openbaar moeten worden. Het kan zijn dat er alsnog reden bestaat voor geheimhouding. Het belang van het geheimhouden van zogenaamde 'persoonlijke beleidsopvattingen' kan in dit specifieke geval zwaarder wegen dan het maatschappelijk belang van openbaarmaking van emissiegegevens. Omdat de provincie die afweging tussen deze twee belangen nog niet heeft gemaakt (omdat onbekend was dát de provincie die afweging moest maken), moet dit alsnog gebeuren voor deze acht stukken. Tegen dit besluit kan Greenpeace vervolgens weer beroep instellen bij de Afdeling. Wij kijken met belangstelling naar het vervolg van deze procedure.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.