Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Real Estate
  • 01-03-2019

Marktpartijen kunnen tot en met donderdag 14 maart 17.00 uur een vergunning aanvragen voor het realiseren van de windparken Hollandse Kust (zuid) kavels III en IV. Voor de realisatie van de wind-parken Hollandse Kust (zuid) III & IV moet de exploitant drie overeenkomsten sluiten met het Rijks-vastgoedbedrijf te weten: i) overeenkomst voorafgaand aan het vestigen van opstalrecht en aangaan huurovereenkomst ("Voorovereenkomst"), ii) de vestiging van het recht van opstal en erfdienstbaar-heden voor de windturbines ("Recht van Opstal") en iii) de huur voor het gebruik van grond voor de kabels tussen de windturbines en het TenneT Platform ("Huurovereenkomst").

De windparken Hollandse Kust (zuid) III & IV vallen voor een groot deel binnen deze zogenoemde 12 mijlszone. De overheid beschouwt zich als eigenaar hiervan. De drie te sluiten overeenkomsten met het Rijksvastgoedbedrijf hebben betrekking op de gedeelten van de windparken die vallen binnen deze 12-mijlszone. Voor wat betreft kavel III ligt 71,85% binnen deze 12 mijlszone en voor kavel IV is dit 68,23%.

Uitgebreide informatie over windparken op zee, waaronder de lopende tender voor de windparken Hollandse Kust (zuid) III & IV is zowel in het Nederlands als in het Engels is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ("RVO").

Hier zijn ook de definitieve concepten gepubliceerd van de Voorovereenkomst, Huurovereenkomst en het Recht van Opstal. De documenten zijn niet meer onderhandelbaar en worden na de tender slechts aangevuld met feitelijkheden. Ook is - eveneens zowel in het Nederlands als in het Engels - een Q&A gepubliceerd bij de (concept) overeenkomsten met het Rijksvastgoedbedrijf en bij de regeling vergunningverlening wind op zee. De laatste versies dateren van 28 februari 2019.

Hieronder stippen we enkele in het oog springende punten aan uit de Voorovereenkomst, het Recht van Opstal en de Huurovereenkomst:

  • De Voorovereenkomst is de voorloper op het definitieve Recht van Opstal dat wordt gevestigd na het onherroepelijk worden van de Vergunning en het bekend zijn van de exacte posities en soort windturbines. Met deze Voorovereenkomst is een exclusief recht op de toekomstige gronduitgifte geborgd. Vanwege de exclusiviteit wordt er een vergoeding gevraagd omdat vanaf de uitgifte van de windvergunning in beginsel geen ander gebruik van de zeebodem meer mogelijk is. De Voorovereenkomst is de grondslag voor deze reserveringsvergoeding. Een voorovereenkomst of optieovereenkomst komt ook veel voor bij projecten op land. Daar ligt het iets meer voor de hand om te werken met een Voorovereenkomst en de daaraan verbonden vergoeding, omdat land makkelijker bruikbaar is voor alternatieve doeleinden.
  • Het Recht van Opstal wordt alleen gevestigd op de funderingen van de windturbines. De huurovereenkomst heeft alleen betrekking op de belemmerde strook voor de kabels en leidingen. Een recht van opstal is niet nodig voor deze kabels en leidingen, omdat in het BW is geregeld dat deze niet door natrekking eigendom worden van de eigenaar van de grond.
  • In alle overeenkomsten wordt aangegeven dat deze van rechtswege eindigen op dezelfde dag dat de exploitant niet langer beschikt over de Vergunning.
  • Het Recht van Opstal wordt zo snel mogelijk gevestigd na het onherroepelijk worden van de Vergunning, doch uiterlijk 1 jaar na het onherroepelijk worden van de Vergunning. De exploitant beschikt over de nodige conceptovereenkomsten en de Staat heeft geen reden om te wachten met ondertekening. De data waarop de retributie voor het Recht van Opstal en de huurvergoeding aanvangen staan los van ondertekening (vestiging) van het Recht van Opstal en de Huurovereenkomst. 
  • De verplichting tot het betalen van een retributie voor het opstalrecht voor het volledige park gaat in – ongeacht het moment waarop de exploitatie van het Windpark start – op de dag dat vier jaar is verstreken vanaf de dag dat de Vergunning onherroepelijk is geworden. De huur-som op grond van de huurovereenkomst is een eenmalig bedrag en dient in één keer te wor-den betaald bij het tekenen van de huurovereenkomst.
  • Voor overdracht van het Recht van Opstal en de Huurovereenkomst door de Vergunninghouder is altijd schriftelijke toestemming nodig. Overdraagbaarheid van het Recht van Opstal en de Huurovereenkomst is opgenomen in respectievelijk artikel 15 van het Recht van Opstal en artikel 17 van de Huurovereenkomst.
  • In de Q&A heeft de Staat bevestigd gaat akkoord te gaan met instaprechten van banken/financiële instellingen in de opstalakte en de Huurovereenkomst. Hierbij wordt dezelfde procedure gevolgd als bij de windparken op land.
  • Het Recht van Opstal is een zelfstandig recht van opstal. Dit is van belang voor de financiering van het project.

De procedure staat open zonder subsidie. Dit is de tweede keer dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een procedure openstelt om zonder subsidie een windpark te bouwen en te exploiteren. Na sluiting van de tenderprocedure maakt RVO bekend of er aanvragen zijn ingediend voor de vergunning. Is dat niet het geval, dan opent snel daarna een procedure met de mogelijkheid tot subsidie. Zijn er wel aanvragen ingediend, dan zal RVO deze beoordelen.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.