Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

 • 14-07-2023

In deze kwartaalupdate ondernemingsrecht geven wij een overzicht van recente ondernemingsrechtelijke ontwikkelingen in Nederland en de EU.

De afgelopen maanden sprongen de volgende zaken in het bijzonder in het oog:

 • De inwerkingtreding van de Wet vifo, waarbij moet worden nagegaan of recentelijk zogeheten verwervingsactiviteiten hebben plaatsgevonden;
 • De introductie van uitgebreide ESG-rapportageverplichtingen vanaf 1 januari 2024 op grond van de Corporate Sustainability Reporting richtlijn; en
 • De nieuwe of aangescherpte verplichtingen, waaronder een interne meldprocedure voor klokkenluiders, die vereist zijn op grond van de Wet bescherming klokkenluiders.  

Ons team bespreekt graag in meer detail wat deze ontwikkelingen voor uw onderneming betekenen. Vragen of opmerkingen? We horen graag van u.

Deze update bevat de volgende thema’s:

Corporate M&A
Capital Markets
Corporate Governance
Op komst

Corporate M&A

Nieuwe meldplicht in Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet vifo)
De Wet vifo is op 1 juni 2023 in werking getreden en introduceert in het belang van nationale veiligheid onder meer een meldplicht voor zogeheten verwervingsactiviteiten. Verwervingsactiviteiten zijn de verkrijging van zeggenschap of (in bepaalde gevallen) significante invloed over specifieke Nederlandse ondernemingen. Dergelijke activiteiten, uitgevoerd tussen 8 september 2020 en 1 juni 2023, kunnen met terugwerkende kracht onder de meldingsplicht vallen, tot 1 februari 2024. Hoewel de terugwerkende kracht met terughoudendheid zal worden toegepast, is het van belang na te gaan of er relevante verwervingsactiviteiten hebben plaatsgevonden tijdens deze periode. De meldingsplicht geldt voor verwervingsactiviteiten die betrekking hebben op vitale infrastucturen, bedrijven die actief zijn in gevoelige technologie en beheerders van een bedrijfscampus. Zie voor meer informatie ons blog.

Nieuwe procedure voor grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (Mobiliteitsrichtlijn)
Voor bv's en nv's die wensen grensoverschrijdend te herstructureren is de wet ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2121 relevant. Deze wet geeft nieuwe procedurele regels voor grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen en wijzigt de procedurele regels voor grensoverschrijdende fusies. De wet treedt op 1 september 2023 in werking. In hetzelfde inwerkingtredingsbesluit wordt ook geregeld dat een bepaling uit de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen over de belet- en ontstentenisregeling voor commissarissen van de nv op 1 januari 2024 in werking zal treden. Zie voor meer informatie ons blog.

Nieuwe meldplicht in Verordening buitenlandse subsidies (Foreign Subsidies Regulation: FSR)
Internationaal opererende ondernemingen die deelnemen aan grote aanbestedingen of (overwegen) grote transacties te doen, dienen te beoordelen welke onderdelen van het bedrijf mogelijk financiële bijdragen buiten de EU hebben ontvangen in het kader van de Verordening buitenlandse subsidies. Het is ook raadzaam om controle- en nalevingsmechanismen te ontwerpen en in te voeren om toekomstige in aanmerking komende financiële bijdragen op te sporen. De verordening introduceert namelijk een aanvullende meldings- en ‘standstillverplichting’ voor bepaalde fusies, overnames en openbare aanbestedingen en een ruime bevoegdheid voor de Europese Commissie om ambtshalve onderzoek te doen naar alle transacties die niet onder de drempels vallen. De meldingsplicht geldt vanaf 12 oktober 2023. Zie voor meer informatie ons (Engelse) blog.

Nieuwe vereisten in Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie
Vanaf 15 november 2023 gelden er twee jaar lang een aantal nieuwe vereisten voor Nederlandse rechtspersonen die kiezen voor turboliquidatie. Turboliquidatie betreft de ontbinding van een rechtspersoon zonder baten, op eigen initiatief. Op grond van de tijdelijke wet:

 1. wordt het (voormalig) bestuur verplicht om een aantal financiële stukken openbaar te maken en eventuele schuldeisers hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen;
 2. wordt het OM in staat gesteld een bestuursverbod op te leggen aan (voormalig) bestuurders;
 3. krijgen schuldeisers een inzagerecht in de bewaarde administratie van de ontbonden rechtspersoon als het bestuur de verantwoordingsverplichting niet is nagekomen.

Zie voor meer informatie ons blog.

Binnenkort online oprichting bv's mogelijk
Het wetsvoorstel ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1151 maakt online oprichting van bv’s mogelijk, door ervoor te zorgen dat de notariële oprichtingsakte op elektronische wijze kan worden verleden, op afstand van de notaris. Na evaluatie wordt bekeken of de wet op termijn zal worden uitgebreid naar nv's. De datum waarop deze richtlijn in de Nederlands wet geïmplementeerd had moeten zijn, was 1 augustus 2022, maar ook dat is niet gehaald. Het wetsvoorstel is op 27 juni 2023 aangenomen. De geplande inwerkingtredingsdatum is onbekend maar naar verwachting zal dit in ieder geval vóór 1 januari 2024 zijn. Zie voor meer informatie ons blog.

Capital Markets

Betere toegang tot kapitaalmarkt via een beursnotering door EU 'Listing Act'
In het kader van het Actieplan kapitaalmarktenunie 2020 (CMU 2020 action plan) is op 7 december 2022 een wetgevingspakket gepubliceerd ter verbetering van de kapitaalmarkten. Hierin zijn drie onderdelen opgenomen, waaronder de zogeheten 'Listing Act'. De Listing Act streeft ernaar de administratieve lasten voor ondernemingen, met name mkb's, te verlichten zodat zij beter toegang krijgen tot financiering door een beursnotering. De Listing Act heeft onder meer als doel:

 • het eenvoudiger en goedkoper te maken van het opstellen van een prospectus;
 • het scheppen van meer duidelijkheid over wat voorwetenschap is;
 • het beter identificeren van marktmanipulatie door nationale bevoegde autoriteiten;
 • het mogelijk maken van aandelen met meervoudig stemrecht.

De Europese Raad heeft recent haar onderhandelingsstandpunt bepaald over deze initiatieven, opgenomen in een verordening en twee richtlijnen. De onderhandelingen over een definitieve versie van de teksten gaat binnenkort van start. Zie voor meer informatie ons blog.

Corporate Governance

Nieuwe of aangescherpte klokkenluidersregeling vereist in Wet bescherming klokkenluiders
Werkgevers in Nederland met minimaal 50 werknemers moeten volgens de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders een aangescherpte interne meldprocedure hebben voor het melden van vermoedens van misstanden. Deze verplichting geldt ook voor Wwft-instellingen (Wet ter voorkoming van witwassen financieren van terrorisme) en organisaties actief in specifieke sectoren, ongeacht het aantal werknemers. De nieuwe wet biedt ook meer bescherming voor klokkenluiders. De wet is op 18 februari 2023 in werking getreden voor werkgevers met minimaal 250 werknemers, organisaties onder de Wwft en de relevante sectoren, en op 17 december 2023 voor werkgevers met 50 tot 249 werknemers. Ondernemingen die niet onder deze wet vallen maar wel onder de Corporate Governance Code, moeten hun interne meldprocedure ook herzien. Meer informatie is beschikbaar in onze nieuwsbrief en de key takeaways van ons webinar hierover.

Nieuwe ESG rapportageverplichtingen in Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
De CSRD verplicht bedrijven heldere ESG-doelen te stellen en de voortgang jaarlijks te openbaren. Gezien de omvang en detail van de rapportagestandaarden, zullen alle bedrijven in scope per direct aan de slag moeten met voorbereiding door het achterhalen van alle relevante informatie. De nieuwe eisen worden gefaseerd van toepassing. Bij de rapportage worden European Sustainability Reporting Standards (ESRS) voorgeschreven, die momenteel in concept bekend zijn en in juli 2023 definitief zullen worden vastgesteld. Voor de eerste doelgroep treedt de richtlijn op 1 januari 2024 in werking. Dit betreffen beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeringsmaatschappijen met meer dan 500 werknemers. Grote ondernemingen volgen in 2025, beursgenoteerd mkb in 2026 en bepaalde grote niet-EU-ondernemingen in 2028. Zie voor meer informatie ons blog over de CSRD en meer gedetailleerde (Engelse) blog over de ESRS.

Nieuwe openbaarmakingsvereisten over beloning in Richtlijn loontransparantie
Bedrijven dienen hun gemiddelde beloningsniveaus per geslacht inzichtelijk te maken. Werknemers krijgen namelijk recht op deze informatie op grond van deze richtlijn. Daarnaast verplicht het grote bedrijven jaarlijks te rapporteren over de loonkloof tussen mannen en vrouwen, kleinere organisaties om de drie jaar. Een ongerechtvaardigd loonverschil boven de 5%, vereist een beloningsevaluatie. Werkgevers dienen sollicitanten voor het sollicitatiegesprek het beginsalaris te delen, en mogen niet vragen naar het eerdere salaris. Overtredingen worden bestraft met sancties en de bewijslast om aan te tonen dat de regel niet is geschonden ligt bij de werkgever. De richtlijn omvat meerdere gronden van discriminatie naast geslacht, zoals etnische afkomst en seksuele gerichtheid. De richtlijn trad in werking op 30 mei 2023 en dient uiterlijk op 7 juni 2026 te zijn geïmplementeerd in nationale wetgeving. Er is tot op heden nog geen wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd. Zie voor meer informatie ons blog.

Op komst

Ontwerpwetsvoorstel voor digitale algemene vergaderingen
Op termijn wordt volledig digitaal vergaderen mogelijk binnen algemene vergaderingen van privaatrechtelijke rechtspersonen, mits de statuten hiertoe worden gewijzigd. De consultatie voor een wetsvoorstel hiervoor is gepubliceerd op 7 december 2022. Het ontwerpvoorstel regelt dat privaatrechtelijke rechtspersonen en SCE's en SE's digitaal hun algemene vergadering kunnen houden, indien opgenomen in de statuten. Hierbij worden nadere voorwaarden gesteld voor zowel een digitale als een hybride vergadering. De consultatie liep tot 6 februari 2023. Er is nog geen wetsvoorstel ingediend, maar we nemen nieuwe ontwikkelingen op in deze kwartaalupdates. Zie voor meer informatie ons blog.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.