Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Compliance & Business Integrity
  • 09-01-2019

De Belastingdienst heeft een lijst gepubliceerd van prominente publieke functies in Nederland. Deze lijst geeft een verdere uitwerking van de definitie van een 'politiek prominente persoon' (PEP). De Belastingdienst stelt in de publicatie o.a. dat er in Nederland géén bedrijven zijn die aan de definitie van staatsbedrijf voldoen.

De lijst van de Belastingdienst is (schijnbaar) bedoeld ter uitvoering van de verplichting van lidstaten om een lijst te publiceren met de exacte functies die overeenkomstig de nationale bepalingen als prominente publieke functies worden aangemerkt zoals opgenomen in artikel 20bis lid 4 van de Wijzigingsrichtlijn AML4 (soms ook wel AML5 genoemd). 

De lijst met daarin de opmerking dat er geen staatsbedrijven in Nederlands zijn komt (al dan niet bedoeld) ook tegemoet aan bezwaren die door verschillende partijen zijn geuit sinds de verplichtingen omtrent verscherpt cliëntenonderzoek ook gelden met betrekking tot Nederlandse PEPs (sinds de implementatie van AML4 in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in de zomer van 2018). Hierdoor zijn Wwft-instellingen genoodzaakt meer personen als PEP te kwalificeren en vaker verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren (ook bij 'relatief laag risico' Nederlandse PEPs), en zien Nederlandse PEPs zich geconfronteerd met uitvoerige(re) vragen van Wwft-instellingen (bijv. hun bank). Nu zijn er in elk geval concretere en beperkende handvatten beschikbaar!

Als PEP kwalificeert (o.a.) een "lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf" (artikel 2 lid 1 sub g Uitvoeringsbesluit Wwft 2018). Een definitie van of toelichting op de term 'staatsbedrijf' (of 'overheidsbedrijf') wordt echter niet gegeven in de Wwft, de memorie van toelichting op de Implementatiewet AML4 (wijziging Wwft), het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, de toelichting op dat Uitvoeringsbesluit, AML4, en de Wijzigingsrichtlijn AML4 (AML5), noch in de consultatiestukken voor de Implementatiewet wijziging AML4 (die sinds half december online staan!). 

De Belastingdienst geeft in de lijst nu dus aan dat er überhaupt geen staatsbedrijven in Nederland zijn. Interessant zou zijn om te weten waarop de Belastingdienst dit baseert, met andere woorden: welke definitie van staatsbedrijf de Belastingdienst heeft gebruikt!  

NB uit de formulering van de Belastingdienst volgt strikt genomen niet alleen dat er geen Nederlandse staatsbedrijven in Nederland zijn, maar ook dat er überhaupt geen staatsbedrijven in Nederland zouden zijn; dus ook geen buitenlandse staatsbedrijven. Dat lijkt erop te wijzen dat de Belastingdienst een vrij strikte definitie van staatsbedrijf heeft toegepast. 

Hebt u vragen over de PEP lijst of de Wwft? Neem dan gerust contact op!

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.