Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Deal or case news
  • 04-03-2011


NautaDutilh heeft het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met succes vertegenwoordigd in de procedure voor het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van het Vlaamse Decreet inzake de handel in CO² emissierechten voor luchtvaartactiviteiten. Dit decreet beoogde de omzetting van richtlijn 2008/101/EG van 19 november 2009 in het Vlaamse Gewest.

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat het Vlaamse Gewest zijn bevoegdheid heeft overschreden, aangezien het decreet zich niet beperkt tot de emissies die zich voordoen in het luchtruim van het Vlaamse Gewest. In tegendeel, het decreet regelt eveneens de emissies die plaatsvinden in het luchtruim van de andere gewesten, evenals de emissies in het luchtruim boven de Belgische maritime gebieden die tot de territoriale bevoegdheid van de federale overheid behoren en de emissies in het luchtruim van andere lidstaten van de Europese Unie of daarbuiten.

Het Grondwettelijk Hof besluit dan ook om het Vlaamse decreet in zijn geheel te vernietigen. Het Hof oordeelt bovendien dat de bevoegdheden van de federale Staat en de gewesten om richtlijn 2008/101/EG om te zetten en de handel in CO² emissierechten voor luchtvaartactiviteiten te regelen, zodanig verweven zijn dat ze enkel kunnen worden uitgeoefend door het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst. Om rechtsonzekerheid te vermijden en België in staat te stellen om de richtlijn verder uit te voeren, worden de gevolgen van het vernietigde decreet gehandhaafd totdat het samenwerkingsakkoord in werking treedt en uiterlijk tot 31 december 2011.

 Het team van NautaDutilh dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vertegenwoordigde, bestaat uit François Tulkens, Patrick Peeters, Heidi Bortels en Nicolas Bonbled.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.