Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Public law
  • 15-12-2017

Levering van energie is voor kleinverbruikers een essentiële levensbehoefte (zie daartoe ook onze eerdere blog over de veranderende regels bij afsluiting van het kwetsbare deel van deze groep). Tegelijkertijd is energielevering een vrije markt waarbij het mogelijk is dat leveranciers, net als in elke vrije markt, te maken krijgen met financiële krapte. Om deze problemen en bovenal de mogelijke gevolgen daarvan te beperken, is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) van plan een viertal besluiten te wijzigen, die van invloed zijn op de leveringszekerheid van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers, te weten 1) het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, 2) het Besluit leveringszekerheid Gaswet, 3) het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en 4) het Besluit levering gas aan kleinverbruikers. Daartoe heeft zij tot 25 december 2017 een consultatie opengesteld. Met name bedrijven die elektriciteit en gas leveren, alsmede de landelijk netbeheerders van elektriciteit en gas worden door de voorgestelde wijzigingen geraakt en zijn de aangewezen doelgroep hierover een zienswijze te formuleren. De veranderingen zullen, hoewel wordt gestreefd naar inwerkingtreding op 1 juli 2018, uiterlijk op 1 oktober 2018 worden doorgevoerd. Wij verschaffen u inzicht in de hoofdlijnen van deze beoogde regelaanpassingen.

Aanleiding van de plannen
In een situatie waarin energieleveranciers vanwege uiteenlopende redenen niet aan hun leveringsverplichtingen richting de kleinverbruiker kunnen voldoen, waarbij te denken valt aan faillissement, surseance van betaling of zelfs internetcriminaliteit als gevolg waarvan administratieve problemen optreden, bestaat er het instrument van de restverdeling. Restverdeling wil zeggen dat het klantenbestand van de noodlijdende leverancier wordt verdeeld over de andere energieleveranciers, die er daarmee een groep extra klanten bij krijgen. In de praktijk blijkt dat de huidige procedures over het algemeen voorzien in een adequate bescherming voor de kleinverbruiker: de levering van zijn energie (elektriciteit of gas) blijft gewaarborgd en hij merkt van de overgang naar een nieuwe leverancier vaak weinig. Echter, voor de ontvangende leverancier willen zich binnen de huidige regels nog wel eens problemen voordoen. Niet altijd ontvangen zij van de oorspronkelijke leverancier tijdig de juiste gegevens behorende bij de toebedeelde nieuwe klanten. Als gevolg daarvan kunnen zij de geleverde energie pas later bij deze klanten factureren. Dit terwijl zij zelf vanaf de eerste dag kosten maken om energie voor hun nieuwe klanten in te kopen. De restverdeling zoals deze in de huidige vorm bestaat, kan dan ook tot gevolg hebben dat met de financiële problemen van één leverancier, ook andere leveranciers in de liquiditeitsproblemen komen.

Veranderingen: soepele gegevensoverdracht plus garantstelling
Om deze kwestie in het vervolg adequater te kunnen adresseren, worden het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers gewijzigd. De beoogde veranderingen zijn in grote lijnen tweeledig.

Ten eerste wordt gespecificeerd welke klantgegevens essentieel zijn om een rekening te kunnen versturen en leveranciers dan ook verplicht op een geordende en uniforme manier in hun administratie beschikbaar dienen te hebben. Dit zodat deze gegevens gemakkelijk (digitaal) overdraagbaar zijn. Het gaat hier om ordening van 7 gegevensvelden: het telefoonnummer, het bankrekeningnummer, de hoogte en betalingsfrequentie van het voorschotbedrag, het gegeven of wel of geen elektriciteit wordt teruggeleverd, de EAN-code van de aansluiting en de naam van de betreffende netbeheerder. Bovendien wordt de termijn waarin gegevens (veelal door bewindvoerder of curator) kunnen worden overgedragen, verruimd van één dag naar 10 werkdagen.

Ten tweede maken de nieuwe regels mogelijk dat, wanneer een leverancier aantoonbaar onvoldoende kredietruimte bij de bank heeft om de aankoop van de extra energie te kunnen financieren, door de landelijke netbeheerders een garantstelling voor de inkoop van elektriciteit of gas wordt verstrekt. Dit gedurende de eerste weken waarin de facturering van de nieuwe klanten nog niet is gerealiseerd, met een maximumperiode van 2 maanden.

Nalevingsinspanningen voor energieleveranciers
Er is bewust gekozen voor het verplicht stellen van het bijhouden van die gegevens, die strikt noodzakelijk zijn om klanten te kunnen factureren. Energieleveranciers zullen daartoe een beperkte aanpassing moeten aanbrengen in hun administratieve systemen, zodat de beschreven klantgegevens ook daadwerkelijk beschikbaar zijn om uit te wisselen. De inspanningen voor de betrokken bedrijven worden dan ook ingeschat als zeer beperkt. Daar komt bij dat sommige leveranciers de betreffende gegevens reeds bijhouden en al op een geordende manier in hun administratie beschikbaar hebben.

Hebt u behoefte aan bijstand bij of een second opinion op een in te dienen zienswijze in de consultatie? Neem dan contact op met ons.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.