Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Compliance & Business Integrity
  • 25-07-2019

Om gehoor te geven aan de vraag van de samenleving om overheidshandelen transparant(er) te maken, gaan omgevingsdiensten in Noord-Holland opgelegde sanctiebesluiten actief publiceren. Dit volgt uit een beleidsregel van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland die op 24 juli 2019 is gepubliceerd. Het gaat om alle besluiten waarbij een bestuurlijke sanctie is opgelegd vanwege een overtreding op milieugebied door de exploitant van een Brzo en/of een RIE-inrichting in de provincie Noord-Holland.

Brzo- en RIE-inrichtingen zijn veelal omvangrijke bedrijven die werken met bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen of chemische producten. Ze vallen onder de werkingssfeer van het Besluit risico zware ongevallen (Brzo) of hebben een installatie voor een industriële activiteit als bedoeld in categorie 4 van bijlage I bij de Europese richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies.

Het publiceren van sanctiebesluiten voor overtredingen op milieugebied (Wabo, Wet milieubeheer en Brzo) door exploitanten van Brzo-inrichtingen werd al gedaan sinds 2018, maar nieuw is de uitbreiding naar RIE-inrichtingen. Daarmee vallen er vanaf vandaag 92 meer bedrijven onder de reikwijdte van de beleidsregel. In totaal moeten 143 bedrijven in Noord-Holland er rekening mee houden dat eventueel opgelegde sanctiebesluiten zullen worden gepubliceerd.

Afhankelijk van de locatie waar de overtreding is gepleegd, vindt openbaarmaking plaats op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied of de Omgevingsdienst IJmond. In elk geval gaat het om het openbaren van de volgende gegevens:
 

  1. de naam en vestigingsplaats van de betrokken rechtspersoon;
  2. de geconstateerde overtreding;
  3. de datum waarop de overtreding is geconstateerd;
  4. de locatie waar de overtreding is geconstateerd;
  5. welke bestuurlijke sanctie(s) is/zijn opgelegd.
     

Daarnaast bepaalt de beleidsregel wanneer de opgelegde sanctie gepaard gaat met een persbericht, namelijk wanneer Gedeputeerde Staten een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom van € 250.000,- of meer opleggen. Maar een persbericht volgt ook voor gevallen waarin veel overlast door omwonenden van de inrichting wordt ondervonden of gevallen waarin naar aanleiding van berichtgeving door anderen, actieve communicatie door Gedeputeerde Staten over een opgelegde sanctie gerechtvaardigd is. Het hoeft hierbij niet om gevallen van ernstige aard te gaan, maar om gevallen met bijvoorbeeld stank-, geluid- of stofoverlast of uitgebreide media-aandacht.

Tot slot worden in bijzondere gevallen alle relevante inspectie- en handhavingsgegevens gepubliceerd van inrichtingen waar bovenmatig veel (ernstige) overtredingen worden gepleegd of ten aanzien van langlopende overtredingssituaties met veel overlast door omwonenden.

Wat opvalt is dat de informatie openbaar wordt gemaakt. Dit impliceert dat omgevingsdiensten geen keuze hebben. Wel bestaat (gelukkig) de mogelijkheid om te ageren tegen de openbaarmaking. Vóórdat de gegevens worden gepubliceerd, kan de exploitant zijn zienswijze op het voorgenomen openbaarmakingsbesluit geven. Normaal gesproken wordt deze zienswijze tegelijk met de zienswijze op het voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie gegeven. Als de gegevens niettemin openbaar worden gemaakt, kan binnen twee weken een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de bestuursrechter. De openbaarmaking van de gegevens wordt dan opgeschort totdat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan. Op die manier kan het bedrijf proberen mogelijke reputatieschade te voorkomen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of de pagina van ons multidisciplinaire 'Veiligheid, Milieu & Brzo'-team bezoeken.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.