Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 14-02-2008


Reactie NautaDutilh op het Concept voorstel van wet tot Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007.

NautaDutilh heeft met belangstelling kennis genomen van het Concept voorstel van wet tot Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007 (het "Concept").

Met het Concept loopt de Nederlandse regering vooruit op wetge-vingsinitiatieven in Europees verband. Dat heeft als voordeel, dat niet behoeft te worden gewacht met het aanpakken van knelpunten die door de Monitoring Commissie zijn gesignaleerd. Dat heeft als nadeel, dat Nederland in een zeker isolement dergelijke knelpunten aanpakt, hetgeen een negatieve invloed kan hebben op het vestigingsklimaat. Het "schipperen" tussen effectivi-teit en de wens om het Nederlandse corporate governance systeem in internationaal verband aantrekkelijk te houden of zelfs aantrekkelijker te maken, treedt naar onze mening hier en daar aan de oppervlakte. Anderzijds heeft de regering gemeend thans af te moeten zien van het formuleren van nationale wetgeving met betrekking tot "empty voting" en "securities lending", teneinde te voorkomen dat nationale regelgeving wordt voorbereid die conflicteert met een eventuele Europese aanpak. Dergelijke keuzes maken het Concept wat onevenwichtig.

Desondanks verwelkomt NautaDutilh het Concept. Een deel van de voorgestelde wijzigingen houdt zonder meer een verbetering in van het bestaande corporate governance systeem.

Bron: NautaDutilh

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.