Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Public law
  • 27-10-2016

Het primaat van de besluitvorming voor wat betreft rijksmonumenten ligt op grond van de Wabo bij het college van burgemeester en wethouders. Dat is ook niet nieuw. Toch realiseert men zich veelal niet dat de status van rijksmonument een sloop van dat gebouw niet in de weg behoeft te staan.

Het college mag zelfs gemotiveerd afwijken van het negatieve advies van de minister, zijnde in dit geval de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ten aanzien van een voorgenomen sloop van een rijksmonument. Dat bleek recent weer uit de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 oktober 2016, waarin de gedeeltelijke sloop van het (voormalige) studiogebouw van de KRO centraal stond.

Ondanks het negatieve advies van de Rijksdienst is het (voorlopige) oordeel van de voorzieningenrechter in hoger beroep dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat de belangenafweging door het college niet onzorgvuldig of onredelijk is. Het college heeft weliswaar onderkend dat er monumentale waarden verloren gaan, maar acht dat aanvaardbaar omdat het bouwplan erin voorziet de stedenbouwkundige en architectonische hoedanigheid te behouden. De voorzieningenrechter toetst aldus terughoudend - vanwege de discretionaire bevoegdheid van het college - de gemaakte belangenafweging. In dit geval mocht het college ook bij de besluitvorming betrekken dat door de leegstand de afgelopen jaren verloedering, sociale onveiligheid en verkrotting dreigen. Benadrukt wordt dat de te maken belangenafweging dus verder reikt dan alleen het belang van de monumentenzorg en de vraag of deze zich tegen de voorgenomen sloop verzet. De monumentale belangen moeten op een deugdelijke en zorgvuldige manier worden afgewogen tegen de belangen die de sloop c.q. aantasting van het monument vragen.

Kortom, uit deze uitspraak blijkt maar weer dat de soms nog steeds bestaande gedachte, dat het monumentenbelang altijd prevaleert, niet op gaat. Dat neemt niet weg dat belangrijk is dat alle belangen deugdelijk en zorgvuldig tegen elkaar moeten worden afgewogen door het college. Daarbij mag het college - mits goed gemotiveerd - afwijken van een negatief advies van de Rijksdienst.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.