Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Public law
  • 02-01-2018

Als een besluit niet, of niet op de juiste wijze wordt bekend gemaakt, dan treedt een besluit niet in werking (artikel 3:40 Awb). Een besluit dat is gericht tot een of meer belanghebbenden geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager (artikel 3:41 Awb).  Besluiten die die niet persé tot 1 of meer belanghebbenden zijn gericht moeten bekend worden gemaakt in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. Elektronische bekendmaking vindt uitsluitend plaats in een van overheidswege uitgegeven blad, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Indien alleen van de zakelijke inhoud wordt kennisgegeven, wordt het besluit tegelijkertijd ter inzage gelegd. In de kennisgeving wordt vermeld waar en wanneer het besluit ter inzage ligt. Steeds meer overheidsorganisaties sluiten zich aan bij de landelijke website van de overheid. Via een e-mailabonnement kan je op de hoogte worden gehouden van relevante bekendmakingen in een gebied rond de aangegeven postcode.

Deze attenderingsservice biedt echter schijnzekerheid, zo blijkt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 13 december 2017.

De betreffende gemeente had een omgevingsvergunning verleend voor een dakkapel en dit alleen bekend gemaakt op haar eigen website. Normaal gesproken werden deze bekendmakingen doorgezet naar www.overheid.nl, maar dit was hier nu niet gebeurd vanwege problemen met de technische koppeling. Appellant had zich aangemeld bij de e-mailservice van www.overheid.nl om zo op de hoogte te worden gehouden van ontwikkelingen in de omgeving van zijn perceel maar had door deze storing te laat bezwaar gemaakt.  De gemeente beriep zich in deze procedure op haar wettelijke verplichting om de aanvraag te publiceren (3.8 Wabo) waaraan zij had voldaan en dat het de verantwoordelijkheid van appellant was om op de hoogte te geraken van de voortgang van de aanvraag om vergunning.

De Afdeling oordeelt dat de enkele omstandigheid dat appellant zich heeft aangemeld bij de e-mailservice van www.overheid.nl niet meebrengt dat hij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat hij op de hoogte zou worden gehouden van alle voor hem mogelijk relevante besluiten. Dit laat onverlet dat het tot de eigen verantwoordelijkheid behoort om er zorg voor te dragen dat hij op de hoogte geraakt van de voortgang van de aanvraag om vergunning. De gevolgen van zijn keuze om daarbij te vertrouwen op de e-mailservice van www.overheid.nl komen voor zijn risico. De omstandigheid dat er problemen waren met de technische koppeling tussen de gemeentelijke website en www.overheid.nl met als gevolg dat in 2015, onder meer in de periode waarin de door appellant bestreden omgevingsvergunning is verleend, gedurende lange tijd besluiten van de deelgemeente niet zijn doorgezet naar www.overheid.nl, maakt dat niet anders.

Deze uitspraak bevestigt dus dat een burger veel verschillende bronnen zal moeten blijven raadplegen. Het zal niet altijd duidelijk zijn waar het bestuursorgaan de bekendmakingen publiceert. De informatieplicht voor het bestuursorgaan betekent echter niet dat de burger zelf geen verantwoordelijkheid meer heeft. De burger heeft een vergaande onderzoeksplicht om de kennisgevingen van de voor hem relevante besluiten te volgen. De e-mailattendering lijkt een mooie uitkomst, maar leidt slechts tot schijnzekerheid. 

 

Auteurs: Anne-Marie Klijn en Anne Elligens

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.