Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Competition
  • 01-10-2021

Op 30 juni 2021 is het wetsvoorstel tot invoering van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames ("Wet vifo") ingediend bij de Tweede Kamer. De Wet vifo voorziet in een toetsingsmechanisme voor investeringen en andere verwervingsactiviteiten die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid. Met de Wet vifo gebruikt Nederland tevens het kader zoals vastgelegd in EU-verordening 2019/452 inzake de Foreign Direct Investment ("FDI") voorwaarden.

De Wet vifo wijzigt het wetsontwerp Wet Toetsing Economie en Nationale Veiligheid ("het wetsontwerp"), dat in het najaar 2020 geconsulteerd is, op een aantal punten. In deze blog geven wij daarom aan voor wie de Wet vifo zal gelden en bespreken wij drie belangrijke aspecten uit de Wet vifo die na consultatie zijn gewijzigd ten opzichte van het wetsontwerp.

Voor wie geldt de Wet vifo?

De Wet vifo, en in het bijzonder het toetsingsmechanisme van deze wet, zal gaan gelden voor investeringen en andere verwervingsactiviteiten in twee soorten ondernemingen: (i) vitale aanbieders en (ii) bedrijven die beschikken over sensitieve technologie (de "Doelondernemingen"). Vitale aanbieders zijn ondernemingen die diensten en/of producten leveren die zo belangrijk zijn voor de Nederlandse samenleving, dat uitval of verstoring van hun activiteiten tot grote maatschappelijke ontwrichting kan leiden. Een voorbeeld is het Havenbedrijf Rotterdam. Bedrijven met sensitieve technologie beschikken over bepaalde kennis of informatie van strategische technologie die gevolgen kunnen hebben voor de nationale veiligheid, bijvoorbeeld de productie van wapens of producten voor tweeërlei gebruik (dual use). Deze laatste categorie omvat producten die zowel een civiele als militaire bestemming kunnen hebben.  

Zowel deze Doelondernemingen als de potentiele kopers moeten transacties die leiden tot significante invloed of wijzigingen in zeggenschap melden bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het Ministerie zal beoordelen of de transactie een risico vormt voor de nationale veiligheid. Op basis van deze beoordeling krijgen de betrokken partijen een bericht van de Minister, inhoudende dat geen toetsingsbesluit is vereist of dat de betrokken partijen een aanvraag moeten doen voor een toetsingsbesluit. De transactie mag pas plaatsvinden nadat de Minister hierover een besluit heeft genomen, een zogenaamde standstill verplichting.

Drie wijzigingen na het wetsontwerp

Vitale aanbieders in de Wet vifo genoemd

Uit het wetsontwerp volgde dat de Minister bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) kon aanwijzen welke processen vitaal zijn voor Nederland en dus welke ondernemingen kwalificeren als vitale aanbieders. De Wet vifo noemt, naast de mogelijkheid per AMvB, in de wet zelf specifieke ondernemingen die kwalificeren als vitale aanbieders. Zo worden onder andere (lucht)havens, warmtenetten en banken aangemerkt als vitale aanbieder.

Drempelwaarden voor significante invloed

Naast de verkrijging van (gezamenlijke) zeggenschap, dient de aankoop van "significante invloed" in ondernemingen actief in sensitieve technologie eveneens gemeld te worden onder de Wet vifo. Wat de Wet vifo als significante invloed kwalificeert, is vastgelegd in een systeem van drempelwaarden. Deze drempelwaarden zijn 10%, 20% en 25% van het aantal stemmen in de algemene vergadering in een Doelonderneming. Wanneer een potentiele verkrijger een investering wil doen die er toe zou leiden dat de hij 10%, 20% of 25% van de stemmen in de algemene vergadering in een onderneming zou verkrijgen, dan moet deze verkrijger de voorgenomen investering melden bij het Ministerie van EZK.

Peildatum gewijzigd

Een laatste belangrijke wijziging ziet op de terugwerkende kracht van de Wet vifo. De verplichtingen uit de deze wet, waaronder de meldingsplicht bij het Ministerie van EZK, gelden niet alleen na invoering van de wet. Ook investeringen die voor de invoering van de Wet vifo maar na de peildatum – 8 september 2021 – zijn gedaan, kunnen onder het regime van de wet vallen.

De Minister kan bij een investering of overname binnen de periode tussen de peildatum en de inwerkingtreding de betrokken ondernemingen alsnog gelasten om een transactie te melden. De Minister kan een dergelijk dwingend verzoek alleen doen indien hij 'op redelijke gronden' vermoedt dat deze transactie een risico voor de nationale veiligheid zou kunnen opleveren. De Minister mag tot acht maanden na inwerkingtreding van de Wet Vifo van deze mogelijkheid gebruik maken.

Hoe nu verder?

De Wet vifo is ingediend voor behandeling in de Tweede Kamer en zal, na behandeling in het parlement, naar verwachting begin 2023 in werking treden. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de gevolgen van de Wet vifo of andere FDI wetgeving? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.