Public Law blog

Publiek recht & Ondernemingsrecht

Anne-Marie Klijn, Pieter van der Woerd

Functiewijziging waarbij bebouwd oppervlakte niet wordt vergroot, is geen stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in het Besluit m.e.r.

13-3-2018

De Raad van State heeft op 31 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:348) geoordeeld dat de transformatie van Villa Arena, waarbij woongerelateerde detailhandel wordt omgezet naar grootschalige detailhandel (zonder verplichte relatie tot wonen), niet valt aan te merken als (wijziging van) een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in het Besluit m.e.r.

Lees verder
Publiek recht & Ondernemingsrecht

Anne-Marie Klijn, Pieter van der Woerd

Functiewijziging waarbij bebouwd oppervlakte niet wordt vergroot, is geen stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in het Besluit m.e.r.

13-3-2018

De Raad van State heeft op 31 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:348) geoordeeld dat de transformatie van Villa Arena, waarbij woongerelateerde detailhandel wordt omgezet naar grootschalige detailhandel (zonder verplichte relatie tot wonen), niet valt aan te merken als (wijziging van) een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in het Besluit m.e.r.

Lees verder
Publiek recht & Ondernemingsrecht

Harald Wiersema, Jolize Lautenbach

Herziening Warmtewet: door de Tweede Kamer geloodst

13-3-2018

De Warmtewet is slechts een paar jaar oud maar wordt alweer gewijzigd. De aankomende herziening moet leiden tot een beter functionerende bescherming van gebonden consumenten die te maken hebben met een monopolist als warmteleverancier. Daarnaast beoogt de herziening regelgeving voor collectieve warmteregeling beter te laten aansluiten op toekomstige ontwikkelingen in het kader van de energietransitie. Op 6 maart 2018 heeft de Tweede Kamer gestemd over de herziening van de Warmtewet. Het voorstel is aangenomen met 123 stemmen vóór, en 27 tegen.

Lees verder
Publiek recht & Ondernemingsrecht

Harald Wiersema, Jolize Lautenbach

Subsidieloze windparken op de Noordzee: wordt geregeld

27-2-2018

Op 21 december 2017 schreef de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer dat voor het eerst vergunningaanvragen waren ingediend voor de bouw van een windpark op zee zonder subsidie. Dit was een doorbraak voor de kostenontwikkeling voor windenergie op zee en een noodzakelijke stap om windenergie marktgedreven mee te laten doen op de elektriciteitsmarkt. Om de overgang in goede banen te leiden wordt nu een wetsvoorstel geconsulteerd om de Wet windenergie op zee aan te passen op de nieuwe (toekomstige) mogelijkheden van windenergie. Klik hier voor de consultatiedocumenten.

Lees verder
Publiek recht & Ondernemingsrecht

Berend Haagen

Verdeelt een inpassingsplan voor een windpark schaarse publieke rechten?

21-2-2018

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft 16 februari 2017 een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Widdershoven. Een conclusie geeft voorlichting aan de Raad van State, maar bindt niet. De voorzitter wil weten of bij een ruimtelijk plan (bijvoorbeeld een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning) "schaarse publieke rechten worden verdeeld".

Lees verder
Publiek recht & Ondernemingsrecht

Sandra Vermeulen

Eenmalig vakantieverhuur is woningonttrekking

13-2-2018

De Raad van State heeft op 7 februari 2018 geoordeeld dat Amsterdam in 2013 terecht vier boetes heeft opgelegd aan bedrijven die woningen als vakantieverblijf verhuurde aan toeristen. In totaal bedraagt de boete 168.000 euro.

Lees verder
Publiek recht & Ondernemingsrecht

Anne-Marie Klijn, Berend Haagen

Detailhandel in goederen is een dienst conform de Dienstenrichtlijn

30-1-2018

De Grote Kamer van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bij arrest van 30 januari 2018 geoordeeld dat detailhandel in goederen als schoenen en kleding moet worden geacht onder het begrip 'dienst' in de zin van de Dienstenrichtlijn te vallen. Dit naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze prejudiciële beslissing is van groot belang voor de rechtspraktijk.

Lees verder