Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

De regels op het gebied van veiligheid en milieu zijn technisch ingewikkeld en worden met regelmaat aangescherpt, terwijl van bedrijven wordt verwacht dat zij voortdurend alle toepasselijke regels naleven en incidenten voorkomen. Voor Brzo-bedrijven (die een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen aanwezig hebben) geldt in het bijzonder dat zij aan de hoogste standaarden dienen te voldoen en niet-naleving zwaar wordt bestraft. Het team van NautaDutilh ondersteunt bedrijven bij de inventarisatie van en compliance met de specifieke regels die gelden op het gebied van veiligheid, milieu en het Brzo (Besluit risico's zware ongevallen 2015) en biedt specialistische ondersteuning wanneer bedrijven met toezicht en handhaving worden geconfronteerd.

Toezicht op de naleving en handhaving vindt plaats door verschillende autoriteiten met elk hun eigen expertise en focus, waaronder de Inspectie SZW, Omgevingsdiensten, DCMR, SodM, ILenT, ANVS en het Openbaar Ministerie. Daardoor kunnen overtredingen leiden tot meerdere bestuursrechtelijke en strafrechtelijke trajecten, die naast elkaar kunnen lopen. Daarbij komt steeds meer focus te liggen op de strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders en (HSE-)managers als 'feitelijk leidinggevers' aan overtredingen. Incidenten kunnen bovendien worden opgevolgd door een publiekelijk onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Ook bestaat het risico op civiele claims en negatieve publiciteit.

NautaDutilh heeft haar jarenlange kennis en ervaring met uiteenlopende Brzo-bedrijven gebundeld in een goed op elkaar ingespeeld multidisciplinair team van advocaten op het gebied van bestuursrecht, strafrecht en aansprakelijkheidsrecht. Dat maakt het mogelijk een goede strategie te bepalen die alle verschillende facetten omvat. Wanneer uw bedrijf onverwacht wordt opgeschrikt door een incident, staat ons team uiteraard altijd voor u klaar. Ons team is werkzaam vanuit onze kantoren in Amsterdam en Rotterdam, maar kan overal in het land snel ter plaatse zijn.

Compliance met wet- en regelgeving en voorbereiding op inspecties

Onze specialisten kunnen uw bedrijf ook ondersteunen bij naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, door met u te inventariseren waar mogelijke risico's op non-compliance bestaan (waar nodig met inschakeling van technische experts), aanbevelingen doen over aanpassing van uw beleid, trainingen verzorgen, een verbetertraject begeleiden en waar nodig u ondersteunen bij aanpassingen van de vergunningsvoorschriften. Daarnaast kunnen wij bijdragen aan een goede voorbereiding op (onverwachte) inspecties.

Eigen onderzoek

Bij mogelijke non-compliance kan het van belang zijn om een eigen onderzoek te verrichten naar de oorzaken hiervan. NautaDutilh heeft op basis van haar ervaringen op dit gebied een gedegen beleid ontwikkeld voor het uitvoeren van eigen onderzoeken. Daarbij ontstaat tegenwoordig steeds meer ruimte om (een deel van) het onderzoek dat anders een toezichthouder/bijzondere opsporingsdienst zou uitvoeren in eigen hand te nemen, en de resultaten hiervan te delen met de betrokken autoriteit.

Wat wij verder voor u kunnen betekenen

NautaDutilh heeft ruime ervaring met advies, rechtsbijstand en on-the-spot assistentie op het gebied van veiligheid en milieu binnen de gehele sector die met deze regelgeving te maken heeft, waaronder:

- rechtsbijstand aan (chemie)bedrijven na ernstige incidenten, waaronder vermeende overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet, het Brzo 2015 (Seveso-richtlijn), de Wet milieubeheer, de Wet op de economische delicten en bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht (o.a. in het milieu brengen van zeer gevaarlijke stoffen, dood door schuld);

- rechtsbijstand aan (transport)bedrijven bij discussies over de naleving van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (incl. het ADR, IMDG, ADN, RID);

- advies aan diverse afvalinzamelings-, verwerkings- en transportondernemingen, inzake de afvalstoffenwet- en regelgeving (incl. Eural en EVOA);

- rechtsbijstand bij (aangekondigde) bestuurlijke boeten of strafvervolging na arbeidsongevallen vanwege mogelijke overtreding van de Arbowet- en regelgeving, en

- transacties of strafbeschikkingen na incidenten, waaronder vermeende overtreding van het niet-tijdig melden van 'ongewone voorvallen', overtreding van de Wet bodembescherming of de Waterwet.

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.