Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Ons multidisciplinair Corporate Governance team adviseert over de rollen en verantwoordelijkheden van organen binnen de onderneming, over besluitvormingsprocessen, over de toepassing van governanceregelgeving, de rol van stakeholders en externe toezichthouders, en andere governancevraagstukken. Ons team assisteert bij het bereiken of behouden van een evenwichtige verdeling van zeggenschap binnen ondernemingen, waarbij effectieve en zorgvuldige besluitvorming is gewaarborgd in het belang van de onderneming.

Corporate governance is een breed en vaak complex onderwerp. Normen over goed bestuur en toezicht zijn lastig te vangen in concrete regels, maar wel belangrijk om na te leven. In onze advisering hanteren wij een integrale benadering waarbij wij in het bijzonder aandacht hebben voor het vinden van de juiste balans tussen onder meer:

 • korte en lange termijn gerichte belangen;
 • ruimte voor ondernemerschap en bescherming van deelbelangen;
 • bestuursautonomie en invloed en betrokkenheid stakeholders;
 • flexibiliteit, vestigings- en investeringsklimaat versus risicobeperking, controle en compliance; en
 • rentabiliteit en concurrentievermogen van de onderneming en het leveren van een zinvolle bijdrage aan de samenleving. 

Het volgen van regelgeving alleen is hierbij niet voldoende. Per type bedrijf en sector moet worden bekeken wat vereist is op grond van rechtspraak, soft law en codes, maar ook wat effectief is voor de specifieke onderneming. Ons team is nauw betrokken bij nieuwe wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de markt en de maatschappij.

De kern van ons Corporate Governance team wordt gevormd door specialisten op het gebied van ondernemingsrecht, financieel recht en jaarrekeningenrecht. Waar nodig werken zij nauw samen met specialisten uit andere praktijkgroepen van ons kantoor en externe specialisten zoals accountants. Het Corporate Governance team adviseert zowel Nederlandse als internationale ondernemingen, al dan niet beursgenoteerd, financiële instellingen, pensioenfondsen, semipublieke instellingen en ondernemingen uit andere verschillende andere vitale sectoren zoals de telecom- en de energiesector.

De werkzaamheden van ons Corporate Governance team omvatten onder meer het volgende:

 • adviseren over de inrichting en de verdeling van zeggenschap, rapportageverplichtingen, afwegingen bij strategische keuzes en aansprakelijkheidsvraagstukken;
 • begeleiden van en adviseren over zelfevaluaties van besturen en toezichthoudende organen;
 • advisering over zorgvuldige en robuuste besluitvormingsprocessen bij belangrijke corporate events zoals overnames en herstructureringen;
 • opstellen van op maat gemaakte statuten, reglementen, exit-regelingen, bestuursconvenanten en managementletters;
 • adviseren over verantwoordelijkheden en controlemogelijkheden en de concrete uitvoering van bestuurders- en commissaristaken;
 • adviseren over de rol van inspraak- of adviesorganen zoals ondernemingsraden;
 • ontwerpen van ondernemingsstructuren;
 • begeleiden van transformaties van bestuursmodellen (two tier boards, one tier boards, executive committees, etc.)
 • ondersteunen bij de naleving en implementatie van wet- en regelgeving;
 • adviseren van de regering bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving; en
 • publiceren en doceren over juridische ontwikkelingen op het gebied van corporate governance en ondernemingsrecht.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.